Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

May 9, 2018

Ghidul micului întreprinzător 

  

Ghidul micului întreprinzător

 

 

Paşii de urmat pentru infiinţarea unei firme
 
Proceduri preliminare înfiinţării firmei
- Pregătirea documentaţiei;
- Procedura de înregistrare la Registrul Comerţului;
- Autorizarea funcţionării firmei.
Alegerea formei juridice a societăţii
- Tipul societăţii comerciale;
- Motivaţia alegerii domeniului;
- Contractul de societate;
- Stabilirea activităţii principale şi a activităţilor secundare.
Analiza mediului de business în care va funcţiona întreprinderea
- Mediul intern al afacerii;
- Mediul economic local.
Analiza avantajelor şi dezavantajelor afacerii (SWOT)
- Puncte tari;
- Puncte slabe;
- Oportunităţi;
- Riscuri.
Strategia organizaţiei (firmei)
- Misiunea firmei;
- Obiectivul fundamental;
- Opţiuni strategice (obiective specifice);
- Resursele firmei (resurse umane, tehnico-materiale, financiare).
Politica firmei
- Planificarea activităţii firmei pentru primul an de activitate (ansamblul obiectivelor operaţionale, volumul şi structura resurselor alocate, principalele acţiuni de realizat împreună cu responsabilii şi executanţii acestora cu precizarea termenelor de declanşare şi finalizare a lor)
Avantajul competitiv
- Elementele referitoare la produsele şi serviciile proprii care relevă că acestea sunt superioare produselor şi serviciilor oferite de către concurenţă
Analiza financiara a firmei
- Prospectarea veniturilor, cheltuielilor şi profitului noii firme.
 
 
Reguli de bază pentru setarea unei afaceri
 
- Identifică motivaţia pentru care vrei să dezvolţi o afacere
O idee, oricât de inovatoare, nu e deajuns pentru a porni o afacere. De aceea antreprenorul are nevoie de o motivaţie clară pentru ceea ce doreşte să realizeze. Astfel, el nu riscă să pună în practică lucruri nerealizabile, va şti permanent care îi sunt opţiunile şi va putea acţiona în cunoştinţă de cauză.
Dorinţa de a câştiga bani
Cea mai importantă diferenţă între a lucra ca angajat şi a avea propria firmă se referă la bani. Cât de puternică este dorinţa ta de a câştiga mai mulţi bani?
Dorinţa de a deveni propriul tău şef
Dacă vrei să stai departe de obligaţiile de angajat, trebuie să ştii că a fi întreprinzător poate fi chiar mai solicitant decât statutul de salariat. Eşti pregătit să-ţi asumi ideile şi iniţiativele, fără să ai pe cine să arunci vina în caz de eşec?
Atracţia unui program de lucru flexibil
Ideea de antreprenor se asociază, de regulă, cu independenţa şi cu programul liber ales. Realitatea însă contrazice această prejudecată. Un întreprinzător munceşte în medie cu 50% mai mult decât un angajat full-time.
Dorinţa de a câştiga aprecierea celorlalţi
Cel care se lansează într-o afacere nu urmăreşte doar avantajul material. Acesta doreşte, cel puţin la fel de mult, să iasă din anonimatul de a fi un simplu angajat. Dacă vrei să te faci cunoscut şi apreciat pentru munca şi calităţile tale, va trebui să fii diferit de ceilalţi, să ai iniţiativă, iar antreprenoriatul îţi oferă această oportunitate.
- Nu pleca la drum fără bani
Înainte de a demara o afacere, asigură-te că deţii capitalul de care ai nevoie. Firma nou creată trebuie să fie susţinută financiar cel puţin în primul an, când, teoretic, începe să producă ea însăşi. Subestimarea capitalului necesar te poate costa scump, putând chiar compromite afacerea.
- Evaluează-ţi corect ideea de afacere
Orice idee de afacere poate fi câştigătoare, cu condiţia să fie evaluată şi implementată corect. Pentru aceasta, se impune cunoaşterea în profunzime a tuturor aspectelor afacerii:
- ai o idee de afacere viabilă?
- poate ea să genereze venituri?
- există o echipă de specialişti pentru implementarea ideii?
- există resursele necesare pentru materializarea proiectului?
- există cerere de piaţă pentru produsul şi serviciile oferite?
- care este concurenţa directă pe acest segment?
- ce avantaj competiţional poate aduce noua firma în atenţia consumatorilor?
- cum dai credibilitate business-ului?
- Cântăreşte corect avantajele şi dezavantajele vieţii de întreprinzător
Afacere nouă implică bani, timp, energie şi multă dedicare. Reuşita business-ului depinde în bună măsură de disponibilitatea întreprinzătorului de a-şi organiza viaţa în acord cu intereresele sale de afaceri.
 
- Întreprinzătorul ia singur deciziile
Ca angajat, drepturile tale sunt îngrădite. Altcineva gândeşte, vorbeşte şi acţionează în numele tău. Totuşi, ca angajat, nu ai aceeaşi responsabilitate, ca atunci cand conduci tu însuţi destinele unei afaceri.
- Întreprinzătorul poate alege oamenii cu care să lucreze
Ca angajat, munceşti alături de oameni cu care, poate, nu ai nimic în comun. Ca antreprenor, poţi lucra cu profesionişti recrutaţi după criteriile tale. În plus, ai posibilitatea de a apela la ajutorul apropiaţilor, te poţi asocia cu cine consideri necesar şi îţi poţi impune punctul de vedere în cadrul echipei.
În concluzie, dacă doreşti să te auto-depăşeşti, să înveţi în fiecare zi ceva nou şi să răspunzi permanent la provocările concurenţei, este posibil să ai coordonatele unui om de afaceri de succes.
 
Paşii de urmat în initierea unui business
 
Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008 reglementează înregistrarea persoanelor fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, după cum urmează:
 
Persoana fizică autorizată (PFA) - poate să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa de muncă proprie;
Întreprinderea individuală - o întreprindere economică fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică;
Întreprinderea familială - o întreprindere economică fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa.
Potrivit celor mai recente reglementări în vigoare, pentru organizarea şi exploatarea întreprinderii proprii, întreprinzătorul (persoana fizică) poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, în timp ce persoana fizică autorizată şi întreprinderea familială nu pot încheia contract de muncă cu alte persoane.
Actele necesare pentru înfiinţarea celor trei noi forme de organizare, prevăzute în Anexa Ordonanţei de Urgenţă nr. 44/2008 sunt următoarele:
- cererea de înregistrare;
- cartea de identitate sau paşaportul în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
- copia legalizată după documentul care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional (contract de închiriere, certificat de moştenitor, contract de vânzare-cumpărare, declaraţie de luare în spaţiu etc.)
- declaraţia pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii
- specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate în original
-fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională sau experienţa profesională, dacă este cazul.
 
 
Competenţele profesionale pot fi atestate cu următoarele categorii de documente:
 
- diploma/certificatul/adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;
- certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională;
- certificatul de competenţă profesională
- cartea de meşteşugar
- carnetul de muncă al solicitantului
- declaraţia de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit în cazul meseriilor tradiţionale artizanale sau atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate.
Aceste acte trebuie depuse la registrul comerţului din localitatea unde va fi înfiinţată noua societate.
Recomandări pentru alegerea amplasamentului firmei
Pentru alegerea locaţiei viitoarei firme, întreprinzătorul trebuie să aibă în vedere câteva aspecte importante privind avantajele amplasamentului:
- Accesul la personal cu calificare corespunzătoare;
- Accesul la materii prime;
- Distanţa faţă de pieţele de desfacere;
- Puterea de cumpărare a populaţiei din zonă;
- Starea cailor de transport;
- Starea comunicaţiilor (poşta, telefon, servicii de curierat, internet);
- Alte servicii pentru întreprinderi (bănci, instituţii financiare);
- Aglomerarea de firme similare;
- Factori de mediu (clima, topografie);
- Implicaţii juridice (regim de proprietate, norme şi taxe pentru obţinerea autorizaţiilor de construcţie/amenajare);
- Acces la alimentarea cu energie electrică, apă, la reţeaua de canalizare);
- Posibilităţi de dezvoltare în viitor.
- Alegerea structurii optime de societate
Potrivit art. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificarile și completările ulterioare, există 5 forme de organizare a societăţilor comerciale:
- societatea în nume colectiv (SNC);
- societate în comandită simplă (SCS);
- societate pe acţiuni (SA);
- societate în comandită pe acţiuni (SCA);
- societate cu răspundere limitată (SRL).
 
 
Rezervarea denumirii
 
Acte necesare:
- copie după actul de identitate al asociatului unic sau al asociaţilor noii societăţi
- 3 variante de nume firmă, în vederea rezervării numelui societăţii;
- taxa de rezervare.
- Alegerea sediului social
- dacă sediul va fi într-un imobil aflat în proprietatea dvs., aveţi nevoie de actul de proprietate şi de un extras de Cazier Fiscal;
- dacă sediul social al societăţii va fi într-un spaţiu proprietate a unuia sau a mai multor asociaţi, ori într-un spaţiu aflat în folosinţa acestora, este necesar un contract de comodat sau contract de închiriere cu viza administraţiei financiare.
Redactarea actului constitutiv
Actul constitutiv va cuprinde informaţii despre societatea comercială ce urmează a fi înfiinţată în funcţie de forma juridică a acesteia (S.R.L., S.A. sau altă formă legala).
Alături de actul constitutiv vor fi anexate:
- copii xerox după B.I./C.I. ale persoanelor asociate;
- dovada sediului social;
- dovada acordului asociaţiei de proprietari şi al vecinilor afectaţi direct;
- lista obiectelor de activitate CAEN.
- Depunerea capitalului social
În cazul aportului în numerar, capitalul minim este de 200 de lei şi va fi vărsat la banca aleasă de asociaţi.
În cazul aportului în natură, se prezintă documentele sau alte înscrisuri care atestă proprietatea bunurilor și se efectuează expertiza.
La unitatea bancară sunt necesare actul constitutiv și copii după actele de identitate ale asociatului/asociaţilor.
Înregistrarea la biroul unic al Oficiului Registrului Comerţului
Se completează o cerere de înregistrare (formular tipizat) şi o declaraţie pe propria răspundere (formular tipizat). Formularele se obţin de la Biroul de Relaţii cu Clienţii de la Registrul Comerţului din judeţul unde va fi sediul social al societăţii.
Se completează cererea de înregistrare şi declaraţia pe propria răspundere, se anexează actele prezentate mai sus şi se depune dosarul complet la Registrul Comerţului, inclusiv dovada achitării taxelor de timbru şi a timbrelor judiciare.
Publicarea încheierii judecătorului delegat
În termen de 5 zile lucrătoare, judecătorul delegat de pe lângă ORC hotărăşte admiterea, suspendarea sau respingerea cererii formulate.
Dacă cererea a fost admisă, are loc autorizarea constituirii societăţii comerciale și înmatricularea ei în registrul comerţului.
 
Greşeli frecvente la înfiinţarea unui firme
- Aptitudinile şi pregătirea profesională ale întreprinzătorului sunt insuficiente;
- Nu există o strategie clară de piaţă;
- Insuficientă cunoaştere a competitorilor;
- Cunoştinţele cu privire la organizarea internă a firmei sunt insuficiente;
- Dependenţă excesivă de anumiţi furnizori;
- Capacitate insuficientă de recrutare şi selecţie a personalului;
- Necunoaşterea reglementărilor legale;
- Resurse financiare insuficiente;
- Evaluare greşită a cheltuielilor operaţionale;
- Incapacitate de rambursare din profit a creditelor;
- Supraestimarea capacităţii de a realiza profit;
- Politică imprudentă în domeniul investiţiilor;
- Planificare eronată a lichidităţilor;
- Calculaţie greşită a costurilor;
- Contabilitate necorespunzătoare şi incompletă;
- Necunoaşterea obligaţiilor fiscale;
- Alegere neadecvată a partenerilor de afaceri;
- Alegere necorespunzătoare a amplasamentului;
- Pentru cei care vor sa îşi înfiinţeze propria firma
- Verificaţi în mod autocritic aptitudinile tale personale ca şi calificarea ta profesională;
- Analizează cu exactitate piaţa şi posibilităţile de desfacere;
- Analizează ce este mai indicat: înfiinţarea unei firme noi sau preluarea uneia existentă;
- Alegeţi cu grijă viitorii colaboratori;
- Alegeţi cu grijă amplasamentul şi dotările;
- Analizează reglementările legale cu care te poţi confrunta;
- Determină cu exactitate necesarul de capital;
- Planifică cifra de afaceri, costurile şi profiturile viitoare;
- Verifică dacă dispui de lichidităţile necesare;
- Apelează la un colaborator calificat pentru activitatea de contabilitate;
- Verifică posibilităţile de utilizare ale tehnicii de calcul;
- Informează-te cu privire la obligaţiile tale fiscale viitoare;
- Alege cea mai potrivită formă de organizare pentru firma ta;
- Verifică riscurile posibile şi ia măsuri de asigurare corespunzătoare;
- Îndeplineşte cu grijă toate formalităţile de înfiinţare necesare;
- Apelează din timp la un specialist care poate să-ţi acorde consultanţă;
- Resurse legislative
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.
 
Cum să faci un Plan de Afaceri viabil
De ce ai nevoie de un plan de afaceri
O afacere, indiferent de tipul ei, trebuie să se bazeze pe o strategie, să aibă o planificare strictă a acţiunilor, în termeni de resurse financiare, ofertă, obiective etc. Planul de afaceri reprezintă sinteza principalelor date ale business-ului, incluzând ideea de afacere, proiectul dezvoltării acesteia şi calculele aferente.
 
Pentru ca un plan de afaceri să-şi atingă scopul, el trebuie să ţina cont de:
-profilul individual de business;
- mediul economic în care se va desfăşura afacerea;
- obiectivele propuse în derularea afacerii;
- scopul pentru care a fost conceput (prezentarea firmei, atragerea de parteneri sau finanţatori pentru un business deja existent sau lansarea unei afaceri noi).
- Planul de afaceri este documentul construit pentru a determina parcursul unei întreprinderi într-o anumită perioadă de timp. El stabileşte misiunea, obiectivele, strategia şi planurile de acţiune pentru derularea unei activităţi specifice pe parcursul unei perioade viitoare determinate.
- Utilitatea planului de afaceri este atât internă (ca instrument de lucru al managerilor) cât şi externă (pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru a realiza un parteneriat strategic cu o altă firmă).
- Planul de afaceri este modul preferat de comunicare între întreprinzători, potenţialii finanţatori şi investitori. El este de folos şi pentru a explica angajaţilor sensul tuturor atribuţiilor stabilite, şi rolul pe care aceştia îl au în cadrul firmei.
 
Structura unui Plan de afaceri
Planul de afaceri reprezintă, pe de o parte, un instrument de control al întregului proces de pornire şi susţinere a afacerii. Pe de altă parte, un plan de afaceri este un indicator important al maturităţii afacerii în raport cu mediul de business.
Planul de afaceri oferă clienţilor, furnizorilor, partenerilor, finanţatorilor sau acţionarilor o suită de informaţii specifice despre afacere, structurate, în general, în urmatoarea succesiune:
Titlul şi scurta descriere
Aici vor fi evidenţiate datele de contact şi identificare ale firmei, logo-ul, data realizării planului de afaceri
Sumar
Acesta reprezintă un index al capitolelor dezvoltate în cadrul Planului de afaceri, inclusiv numărul paginilor corespunzătoare fiecarui capitol.
Descrierea afacerii
Aici se va regăsi un scurt istoric al afacerii, de la lansare până în prezent, incluzând activitatea iniţială, evoluţia ulterioară, principalele evenimente din existenţa companiei şi orice alte informaţii relevante pentru definirea specificului afacerii.
Echipa şi managementul companiei
Este important să evidenţiaţi aici componenta grupului de management şi rolul pe care îl are fiecare membru în cordonarea afacerii. Este recomandabil să puneţi accentul pe cunoştinţele şi expertiza specialiştilor recrutaţi în echipa de conducere a companiei.
 
Prezentarea produselor/serviciilor
Aici se vor descrie produsele sau serviciile pe care le ofertaţi, inclusiv caracteristicile acestora, procentul din cifra de afaceri, nivelurile de preţuri şi orice alte informaţii relevante din aceeaşi categorie:
- ce vindeţi;
- ce beneficii aduce aceasta ofertă consumatorilor;
- ce produse sunt cerute pe piaţă;
- ce aduce diferit produsul sau serviciul oferit în raport cu produsul concurenţei etc.
 
Analiza pieţei
Acest capitol este rezervat prezentării pieţei de desfacere a produselor şi serviciilor:
- numărul clienţilor existenţi şi potenţiali;
- mărimea pieţei de desfacere;
- concurenţa existentă pe piaţă pe acest segment;
- tendinţele de evoluţie a pieţei.
 
Obiective
În această secţiune se vor evidenţia scopurile şi obiectivele afacerii şi se va face o estimare realistă a progreselor afacerii pe termen scurt şi pe termen lung.
 
Strategia afacerii
Aici se va descrie strategia de introducere a produselor/serviciilor pe piaţă, precum şi măsurile de menţinere şi stimulare a vânzărilor. Tot în această secţiune, se pot face referiri la strategia de marketing şi modul de implementare a acesteia. Principalele aspecte ce trebuie atinse sunt următoarele:
- Politica produsului;
- Politica de preţuri;
- Politica de distribuţie;
- Mijloacele de promovare.
 
 
Informaţii financiare
Acesta este capitolul cu cea mai mare greutate din structura unui Plan de afaceri, având mare relevanţă în atragerea de investiţii, asocierea în parteneriate sau în contractarea de credite.
 
Această secţiune cuprinde, în majoritatea cazurilor, următoarele componente:
 
- situaţia financiară curentă - informaţii şi documente contabile ale societăţii (activele corporale imobilizate, regimul juridic şi valoarea contabilă a acestora, bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi, balanţele contabile etc.)
- estimări financiare – previzionări ale vânzărilor, veniturilor sau cheltuielilor trimestriale, lunare sau anuale ale afacerii etc.
Se vor anticipa toate aspectele finanţării afacerii, veniturile şi costurile, incluzând: sursele de finanţare, cheltuielile estimate, determinarea profitului etc., cu precizarea că acestea trebuie să fie cat mai realiste.

 

Sursa: http://ecomunitate.ro

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top