Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

May 14, 2018

VIZIUNE PRIVIND CERCETAREA ŞI INOVAREA DIN ROMÂNIA 
 
VIZIUNE PRIVIND CERCETAREA SI INOVAREA DIN ROMANIA

 

 

 

În 2020, România va deveni competitivă la nivel regional şi global, prin inovare alimentată de cercetare-dezvoltare, generând bunăstare pentru cetăţeni. La baza competitivităţii se află un sistem de inovare în care cercetarea-dezvoltarea susţine avansul pe lanţurile globale de valoare adăugată. În acest mediu, excelenţa şi spiritul antreprenorial mobilizează o masă critică de operatori. Reperele globale de excelenţă impun formarea de parteneriate pe termen lung, între organizații de cercetare și firme, și colaborarea în jurul unor infrastructuri şi programe de cercetare de anvergură internaţională în domenii de frontieră ale ştiinţei și tehnologiei. Creativitatea, potenţată în toate fazele şi formele educaţiei, activează antreprenoriatul bazat pe inovare. Exemplele de succes antreprenorial generează modele credibile, care susțin formarea unei culturi a inovării şi, în cele din urmă, dezvoltarea unei societăți pentru care inovarea devine principalul factor de creștere a competitivității, transformându-se într-un stil de viaţă.

Viziunea stabileşte un set de principii de acţiune, sprijinite pe 3 piloni principali:

- Pilonul 1. Afirmare la nivel regional, afirmare la nivel global: firmele devin operatori cheie ai inovării. Economia românească mobilizează IMM-uri inovatoare, cu orientare şi perspective globale, care au interesul şi capacitatea de a intra pe lanţurile de valoare adaugată regionale şi mondiale.

- Pilonul 2. Excelenţă prin internaţionalizare: sectorul CDI ca spaţiu de oportunitate. Sectorul CDI românesc se dezvoltă în jurul unor domenii strategice, este integrat internaţional şi oferă un mediu atractiv pentru membrii comunitatii ştiinţifice globale – pentru tineri, pentru cercetătorii de vârf din întreaga lume, pentru carierele duble în cercetare şi antreprenoriat. Stabilitatea necesară este asigurată de fluxul predictibil de proiecte, de infrastructurile de cercetare naţionale şi europene.

- Pilonul 3. „Leadership” regional la frontiera ştiinţei şi în tehnologie: străpungeri în domenii strategice. România se poziţionează, prin CDI, alături de mari iniţiative europene și internaționale, fie prin participare, fie prin asumarea unui rol de lider (în cazuri precum “Extreme Light Infrastructure-Nuclear Physics” – Măgurele, sau centrul internațional pentru cercetări avansate “Fluvii, Delte, Mări <>“ – Tulcea), şi prin stimularea concentrărilor tehnologice (clustere) de frontieră. 

 

OBIECTIVELE GENERALE ŞI SPECIFICE ALE STRATEGIEI NAȚIONALE DE CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE 2014-2020

 

 

OBIECTIVE GENERALE:

OG1. Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare. Obiectivul vizează susţinerea performanţei operatorilor economici pe lanţurile globale de valoare. Strategia susţine tranziţia de la competitivitatea bazată pe costuri la cea bazată pe inovare. Aceasta presupune dezvoltarea capacităţii firmelor de a absorbi tehnologie de ultimă generaţie, de a adapta aceste tehnologii la nevoile pieţelor deservite, şi de a dezvolta, la rândul lor, tehnologii sau servicii care să le permită progresul pe lanţurile de valoare.

OG2. Creşterea contribuţiei româneşti la progresul cunoaşterii de frontieră. Strategia susține creşterea vizibilităţii internaţionale a cercetării şi dezvoltării experimentale din România. Activitățile CD la frontiera cunoaşterii presupun formarea unei mase critice de cercetători în domeniile cele mai promiţătoare, menținerea avansului în domeniile de nişă, unde cercetarea românească are deja avantaj comparativ - consacrat sau emergent -, standarde internaţionale de evaluare pentru proiectele de cercetare, şi iniţiative ştiinţifice de anvergură, precum cele dezvoltate în jurul marilor infrastructuri.

OG3. Creşterea rolului ştiinţei în societate. Ştiinţa şi tehnologia devin relevante pentru societate atunci când efectele lor se resimt în viaţa cotidiană a cetăţeanului. În acest scop, cercetarea şi inovarea răspund nevoilor concrete ale mediului economic şi ale sectorului public, în special celor de creștere a calității serviciilor oferite (precum sănătatea sau securitatea cetăţenilor), şi oferă perspective de angajare atrăgătoare în sectorul privat unui număr cât mai mare de persoane. Strategia urmăreşte atât rezolvarea problemelor societale prin soluţii inovatoare, cât şi furnizarea de expertiză în elaborarea politicilor publice.

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE

OS1. Crearea unui mediu stimulativ pentru iniţiativa sectorului privat, prin instrumente de antrenare a antreprenoriatului şi a comercializării rezultatelor CD, precum şi prin credibilizarea parteneriatelor dintre operatorii publici şi cei privaţi.

OS2. Susţinerea specializării inteligente, prin concentrarea resurselor în domenii de cercetare şi inovare cu relevanţă economică şi cu potenţial CD demonstrat, prin parteneriate public-public - care să conducă la concentrare, eficienţă şi eficacitate -, şi public-privat, care să deblocheze potențialul identificat.

OS3. Concentrarea unei părţi importante a activităţilor CDI pe probleme societale, pentru dezvoltarea capacității sectorului CDI public de a solicita şi adopta rezultatele cercetării şi de a răspunde unor teme legate de provocările globale de importanţă pentru România.

OS4. Susţinerea aspiraţiei către excelenţă în cercetarea la frontiera cunoaşterii prin internaţionalizarea cercetării din România, evaluare internaţională, creşterea atractivităţii sistemului CDI românesc, prin mobilitate şi parteneriate.

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE TRANSVERSALE

OS5. Atingerea până în 2020 a masei critice de cercetători necesară pentru transformarea CDI într-un factor al creşterii economice, prin asigurarea unei evoluţii rapide şi sustenabile, numerice şi calitative, a resurselor umane din cercetare, dezvoltare şi inovare.

OS6. Dezvoltarea unor organizaţii de cercetare performante, capabile să devină operatori regionali şi globali, prin stimularea defragmentării sistemului CDI, concentrarea resurselor şi prioritizarea alocării lor, încurajarea parteneriatelor public-public şi public-privat, finanţarea ştiinţei şi evaluarea impactului acesteia, noi modele de finanţare pentru a facilita inovarea.

 

DIRECŢII PRINCIPALE DE ACŢIUNE

Obiectivele specifice asociate noului ciclu strategic sunt puse în practică printr-o serie de direcţii acţiune. Rolul acestora, ca ansamblu, este de a structura sistemul de inovare din România. Direcţiile de acţiune conturează o cale de transformare sistemică şi trasează coordonatele evoluţiei corelate a principalilor operatori CDI. Direcţiile de acţiune reprezintă, astfel, o combinaţie integrată de măsuri („policy mix”) care acoperă principalele dimensiuni ale politicii în domeniul CDI:

1. Politici fiscale;

2. Politici de achiziţie publică de cercetare şi inovare;

3. Politici de finanţare competitivă a CD pentru sectorul public şi privat;

4. Politici privind normele de proprietate intelectuală;

5. Politici privind colaborarea şi concentrarea;

6. Politici de finanţare instituţională;

7. Politici privind capitalul uman;

8. Politici privind guvernanţa sistemului CDI

 

Valoarea omului se măsoară după greutăţile biruite de el. Voltaire
 
Virtuţile, inclusiv cele dovedite în muncă, în exercitarea celor mai diferite profesii, au făcut obiectul remarcilor, nu rareori ironice, ale unor mari gânditori. Ele sunt pilduitoare, așa cum o atestă și exemplele pe care le prezentăm. Horaţiu (65 î.Hr.–8 î.Hr.) remarca: „În zadar te ferești de un viciu dacă, pe o cale greșită, în altul cazi”. La rândul lui, Publilius Syrus (secolul I î.e.n) atrăgea atenţia că „defectele altora învaţă pe înţelept să și le îndrepte pe ale sale”. Nu mai puţin utilă este povaţa lui Jean Jacques Rousseau (1712-1778): „Ca să trăiești virtuos, să ai totdeauna de dus o luptă cu tine însuţi”. Nici Seneca (4 î.Hr.–65 d.Hr.) n-a ocolit acest „subiect” delicat. El sublinia: „Răsplata tuturor virtuţilor stă în ele însele”. Mai aproape de zilele noastre și în ton cu umorul autohton, Tudor Mușatescu (1903-1970) ne-a oferit o sinteză a multor cugetări celebre: „Ești puternic numai atunci când ești mai tare decât propriile-ţi slăbiciuni”.
 
Sursa:https://www.edu.ro

 

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top