Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

May 15, 2018

Nediscriminarea si egalitatea de sanse - Cadrul legislativ 

  

Nediscriminarea si egalitatea de sanse - Cadrul legislativ

 

Constitutia consacră încă din primele sale articole principiul egalităţii.

În articolul 4 intitulat Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni în alin. 2 se afirmă că România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilorsăi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau origine socială.

În art. 16 (Egalitatea în drepturi) alin. 1 din Constituţie se prevede că:

Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări iar în alin. 3 este garantată egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte ocuparea funcţiilor şi demnităţilor publice, civile sau militare.

Articolul 41 (Munca şi protecţia socială a muncii) alineatul 4 consacră principiul nediscriminării pe criteriul genului în ceea ce priveşte remunerarea şi prevede ca la muncă egală femeile au salariu egal cu bărbaţii.

Codul Muncii – Legea nr. 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare în articolul 5 alineatul 1 statuează că în cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii.

În alineatul 2 al aceluiaşi articol sunt enumerate criteriile pe care pot fi întemeiate acte de încălcare a principiului egalităţii, acestea fiind sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârsta, apartenenţa naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţa sau activitate sindicală.

OUG. 55/2006 a introdus un nou alineat la art. 6 care prevede că pentru munca egală sau de valoare egală este interzisă orice discriminare bazată pe criteriul de sex cu privire la toate elementele si condiţiile de remunerare.

Articolul 27 care impune obligativitatea efectuarii controlului medical la angajarea în muncă prevede la alineatul 5 că este interzisă solicitarea testelor de graviditate la angajarea în muncă.

Articolul 39 alin. 1 enumeră drepturile salariaţilor menţionând la litera d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament.

Articolul 59 interzice concedierea pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală.

Articolul 60 continuă protecţia împotriva concedierii pe durata în care femeia salariată este gravidă, în masura în care angajatorul a luat cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere, pe durata concediului de maternitate, pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani.

Un act normativ important pentru consacrarea principiului egalităţii de gen îl constituie Ordonanţa 137/2000 privind prevenirea şisancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi complerările ulterioare, care include în definirea discriminării şi criteriul genului. Criteriul genului apare pe tot parcursul ordonanţei incriminând orice comportament activ sau pasiv care prin efectele pe care le generează favorizează sau defavorizează ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate.

Conform art. 5 criteriul sexului nu poate condiţiona participarea la o activitate economică, alegerea sau exercitarea liberă a unei profesii. Constituie contravenţie discriminarea unei persoane pe acest motiv într-un raport de muncă sau protecţie socială, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Ordonanţa face o enumerare exhaustivă a domeniilor de aplicare a dispoziţiilor sale referindu-se la:

a. încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă;

b. stabilirea şi modificarea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului;

c. acordarea altor drepturi sociale decât cele reprezentând salariul;

d. formarea, perfecţionarea, reconversia si promovarea profesională;

e. aplicarea măsurilor disciplinare;

f. dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;

g. orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.

Ordonanţa precizează însă că aplicarea principiului egalităţii de şanse în aceste domenii nu poate îngradi acţiunea unui angajator de a refuza angajarea unei persoane care nu corespunde cerinţelor ocupaţionale în domeniul respectiv, cu condiţia ca refuzulsă nu constituie un act de discriminare în înţelesul ordonanţei, măsura să fie justificată de un scop legitim iar metodele de atingere a scopului să fie adecvate şi necesare.

Legea cadru care reglementează egalitatea de gen o reprezintă Legea 202/2002, republicată în 2007 consacrată promovării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare pe criteriul de sex.

Art. 1 alin. 2 defineşte egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi ca fiind luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin, şi respectiv feminin şi tratamentul egal al acestora.

Art. 2 enumeră domeniile în care se aplică măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi: domeniul muncii, educaţiei, sănătăţii, culturii şi informării, politicii, participării la decizie, furnizării şi accesului la bunuri şi servicii, precum şi în alte domenii reglementate prin legi speciale.

Nu sunt considerate discriminări măsurile speciale prevăzute de lege pentru protecţia maternităţii, naşterii şi alăptării, acţiunile pozitive pentru protecţia anumitor categorii de bărbaţisau femei.

Este permisă diferenţa de tratament bazată pe o caracteristică de sex în situaţia în care aceasta reprezintă o cerinţă profesională specifică, determinată de natura activităţilor profesionale specifice. În domeniul muncii, egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi este asigurată prin accesul nediscriminatoriu la alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii ori activităţi, angajare şi promovare în ierarhia profesională, venituri egale pentru muncă de valoare egală, informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională, condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, beneficii care nu sunt de natură salarială, precum şi la sistemele publice şi private de securitate socială, organizaţii patronale, sindicale, organisme profesionale, prestaţii şi servicii sociale acordate conform legii.

Legea reglementează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi având o aplicabilitate generală, pentru toate persoanele atât în sectorul public cât şi în cel privat. Ea prevede obligativitatea pentru angajatori a introducerii în regulamentele interne de organizare şi funcţionare a dispoziţiilor care să interzică discriminarea pe criterii de sex. De asemenea, angajaţii beneficiază de dreptul permanent la informare asupra drepturilor pe care le au prin afişare în locuri vizibile.

Legea cuprinde prevederi care reglementează protecţia maternităţii, hărţuirea sau hărţuirea sexuală, accesul la educaţie,servicii de sănătate, cultură, participarea femeilor la conducere şi decizie, respectarea principiului egalităţii de şanse în mass media.

Ordonanţa de urgenţă 96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă reglementează situaţia femeilor însărcinate şi a mamelor, lăuze sau care alăptează, care au raporturi de muncă sau de serviciu cu un angajator.

Ordonanţa face o aplicare a principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi oferind protecţie împotriva discriminărilor atunci când femeile sunt gravide, sunt în concediu de maternitate, sunt în concediu parental (prevederile sunt valabile şi pentru bărbaţii care decid să beneficieze de acest concediu), se reîntorc la lucru. În toate aceste perioade angajatele trebuie să beneficieze de aceleaşi oportunităţi ca şi ceilalţi, ca de exemplu măriri de salariu, bonusuri, comisioane, oportunităţi de training şi de dezvoltare, evaluări şi oportunităţi de promovare, informaţii despre alte aspecte organizaţionale care le pot afecta.

Ordonanţa oferă un mecanism în trei paşi pentru a asigura sănătatea şi securitatea la locul de muncă în situaţii de maternitate şi de graviditate astfel încât angajatele să continue să lucreze eficient pentru angajator: prevenirea riscurilor, descoperirea şi îndepărtarea riscurilor, prevederi speciale. O parte importantă a acestui act normativ o reprezintă protecţia împotriva concedierii. Astfel, potrivit Ordonanţei este interzisă încetarea unilaterală de către angajator a raporturilor de muncă în cazul angajatei gravide sau al angajatei gravide aflată în concediu de risc maternal24, pentru motive care au legătură directă cu starea sa. Excepţie de la această interdicţie face situaţia concedierii ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului.

Concedierea angajatelor gravide, care au născut recent (aflate în concediu de maternitate sau postnatal), precum şi femeile sau bărbaţii angajaţi care se află în concediu parental (de creştere şi îngrijire a copiilor în vârstă de până la 2 ani), este interzisă de lege.

Angajatele care se întorc la lucru din concediul de maternitate sau din concediul parental (în această categorie pot intra şi bărbaţii) nu pot fi concediaţi pentru o perioadă de cel puţin 6 luni.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului aprobată cu modificări şi completări, prin Legea nr. 7/2007 cu modificările şi completările ulterioare prevede dreptul părinţilor de a beneficia de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau în cazul copilului cu handicap, de până la trei ani precum şi de o indemnizaţie lunară. De la 1 ianuarie 2011, OUG 148/2005 a fost înlocuită de OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/200725 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrulschemelor profesionale de securitate socială reglementează măsurile pentru aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în schemele profesionale de securitate socială al căror scop este de a furniza salariaţilor sau persoanelor care desfăşoară activităţi independente prestaţiimenite să suplimenteze ori să înlocuiască prestaţiile prevăzute de sistemul general public de securitate socială, indiferent dacă apartenenţa la aceste scheme este obligatorie sau facultativă.

Prevederile acestei ordonanţe se aplică populaţiei active, inclusiv persoanelor care desfăşoară activităţi independente, persoanelor a căror activitate este întreruptă de boală, maternitate, accident sau şomaj involuntar, persoanelor care caută un loc de muncă, pensionarilor, persoanelor cu handicap, persoanelor care au dobândit o invaliditate, precum şi cele care revendică drepturile în numele lor, în condiţiile legii.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/200826 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, stabileşte cadrul pentru combaterea discriminării bazate pe criteriul de sex în ceea ce priveşte accesul la bunurişiserviciişi furnizarea de bunurişiservicii, în vederea punerii în practică a principiului egalităţii de tratament. Prevederile ei se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice din sectorul public sau privat, inclusiv organismelor publice, care furnizează bunuri şi servicii aflate la dispoziţia publicului, independent de persoana în cauză, şi care sunt oferite în afara vieţii private şi familiale şi privesc tranzacţiile care se derulează în acest cadru.

 

Sursa: www.senat.ro

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top