Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Jul 6, 2018

Rolul si activitatile Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii 

 Rolul si activitatile Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii
 

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării este autoritatea naţională care investighează şi sancţionează contravenţional faptele sau actele de discriminare. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării este organizat şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, îşi desfăşoară activitatea în mod independent şi are rolul de a implementa principiul egalităţii între cetăţeni, prevăzut în Constituţia României, în legislaţia internă în vigoare şi în documentele internaţionale la care România este parte.

 

Atribuţiile CNCD

Atribuţiile CNCD, stabilite de legislaţia românească în vigoare în domeniu sunt:

• propune instituirea, în condiţiile legii, a unor acţiuni afirmative sau măsuri speciale pentru protecţia persoanelor care fie se află pe o poziţie de inegalitate în raport cu majoritatea cetăţenilor datorită diferenţelor identitare faţă demajoritate, fie se confruntă cu un comportament de respingere şi marginalizare;

• propune Guvernului proiecte de acte normative în domeniul său de activitate;

• avizează proiectele de acte normative care au ca obiect exercitarea drepturilor şi a libertăţilor, în condiţii de egalitate şi nediscriminare;

• colaborează cu autorităţile publice competente în vederea armonizării legislaţiei interne cu normele internaţionale în materia nediscriminării;

• colaborează cu autorităţile publice, persoanele juridice şi persoanele fizice pentru asigurarea prevenirii, sancţionării şi eliminării tuturor formelor de discriminare;

• urmăreşte aplicarea şi respectarea, de către autorităţile publice, persoanele juridice şi persoanele fizice, a dispoziţiilor normative ce privesc prevenirea, sancţionarea şi eliminarea tuturor formelor de discriminare;

• primeşte petiţii şi sesizări privind încălcarea dispoziţiilor normative referitoare la principiul egalităţii şi nediscriminării, de la persoane fizice, organizaţii neguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor omului, alte persoane juridice, instituţii publice, le analizează, adoptă măsurile corespunzătoare şi comunică răspunsul în termenul prevăzut de lege;

• colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor omului;

• elaborează şi instituie politici afirmative care au ca scop prevenirea faptelor de discriminare;

• derulează programe şi campanii naţionale în scopul realizării atribuţiilor sale;

• efectuează studii, sondaje, cercetări şi analize privind respectarea principiului egalităţii şi nediscriminării, pe care le prezintă Guvernului şi le dă publicităţii;

• elaborează, tipăreşte şi difuzează în ţara şi în străinătate publicaţii, rapoarte şi materiale de informare în materia nediscriminării;

• constată şi sancţionează contravenţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000;

• colaborează cu organizaţiile similare şi cu organizaţii neguvernamentale din domeniul drepturilor omului, din alte state, precum şi cu organizaţiile internaţionale în materie;

• iniţiază şi organizează seminarii, colocvii, dezbateri, simpozioane, sesiuni de pregătire, mese rotunde şi alte acţiuni pe tema combaterii discriminării;

• dezvoltă programe de parteneriat cu instituţii financiare internaţionale;

• primeşte sprijin financiar din partea unor organizaţii din ţară şi străinătate în vederea organizării şi desfăşurării unor seminarii, dezbateri, mese rotunde şi campanii de informare, în domeniu;

• exercită orice alte atribuţii stabilite de Guvern sau de Parlament, prin acte normative, în vederea prevenirii, sancţionării şi eliminării tuturor formelor de discriminare.

• În scopul îndeplinirii atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare, activitatea CNCD se desfăşoară pe următoarele coordonate: prevenire; mediere; sancţionare.

 

Activitatea specifică a compartimentelor CNCD Colegiul Director Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării este alcătuit din 7 membri numiţi prin Decizie a PrimuluiMinistru şi reprezintă un organism deliberativ a cărui principală activitate este soluţionarea petiţiilor şi sesizărilor cu privire la săvârşirea faptelor sau actelor de discriminare, adresate Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.

 

Colegiul Director analizează petiţiile adresate Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării şi, împreună cu Serviciul Juridic şi de Inspecţie, realizează investigarea cazurilor ce îi sunt supuse spre analiză. În urma dezbaterilor din şedinţele Colegiului, cazurile supuse spre analiză sunt soluţionate printr-o hotărâre. În cazurile în care se constată existenţa unui act sau fapt de discriminare, Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării poate dispune aplicarea unei sancţiuni contravenţionale (avertisment sau amendă contravenţională).

 

Colegiul Director lucrează valabil în prezenţa a cel puţin 4 membri şi adoptă hotărâri, instrucţiuni şi regulamente în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării. Serviciul Juridic şi de Inspecţie (SJI) În cadrul SJI îşi desfăşoară activitatea 8 funcţionari publici (consilieri şi consilieri juridici). Pe parcursul anului 2005, activitatea acestui serviciu a constat în reprezentarea instituţiei în instanţă, acordarea de audienţe, în activitatea de investigaţie pentru solicitările primite de CNCD, monitorizarea dosarelor şi realizarea de statistici şi în activitatea conexă ce reiese din soluţionarea solicitărilor adresate Consiliului.

 

Audienţele acordate de consilierii SJI se pot realiza la sediul CNCD şi se adresează persoanelor care se prezintă şi solicită informaţii despre activitatea acestuia, despre atribuţiile instituţiei, explicaţii despre legislaţia în vigoare din domeniul nediscriminării precum şi informaţii despre stadiulpetiţiilor depuse la CNCD de către aceştia. Audienţele se pot realiza şi prin telefon sau la locul investigaţiilor pe care membrii SJI le efectuează. În cadrul audienţelor, membrii SJI solicită informaţii privind date de identificare ale petenţilor, obiectul audienţei (descrierea posibilei fapte de discriminare), alte menţiuni, semnătura petentului.

 

Aceste informaţii constituie conţinutul unei fişe care va fi folosită la anumite studii, statistici şi analize pe care Serviciul Juridic şi de Inspecţie le realizează. De asemenea, aceste date personale sunt necesare pentru întocmirea răspunsurilor către petenţi. Petiţiile pot fi trimise pe adresa CNCD prin poştă, e-mail, fax sau pot fi depuse la sediul instituţiei ca urmare a unei audienţe solicitate SJI. În urma înregistrării solicitării (memoriu scris) aceasta se repartizează de către Preşedintele CNCD Serviciului Juridic şi de Inspecţie. Ulterior după întocmirea dosarului aferent, petiţia ajunge în şedinţa Colegiului Director stabilindu-se un titular de dosar.

 

Colegiul Director va dispune în şedinţă modalitatea de soluţionare a petiţiei care se poate realiza de consilierii SJI prin: solicitarea mai multor informaţii, care pot fi declaraţii, documente, probe de la petent, solicitarea unor puncte de vedere ale celor acuzaţi de săvârşirea unei posibile fapte de discriminare, solicitarea altor informaţii, documente etc. de la alte persoane, al căror răspuns poate contribui la soluţionarea petiţiei, investigarea celor prezentate în plângere.

 

După primirea şi culegerea tuturor informaţiilor necesare şi întocmirea rapoartelor de investigaţie de către membrii SJI, dosarul intră din nou în şedinţa Colegiului Director. Titularul de dosar, în funcţie de informaţiile, probele sau documentele strânse poate propune continuarea investigaţiilor sau deliberare în vederea luării unei hotărâri, care va trebui adoptată cu majoritatea simplă a voturilor membrilor Colegiului Director.

 

Titularul de dosar va redacta hotărârea Colegiului Director iar SJI se va ocupa de întocmirea răspunsului final şi comunicarea acestuia către petent. Cei nemulţumiţi de cele dispuse prin hotărârile Colegiului Director pot exercita direct calea de atac în instanţă sau pot formula o plângere prealabilă la sediul CNCD, urmând ca ulterior să le poată ataca în instanţa de contencios-administrativ. Consilierii juridici din cadrul SJI reprezintă interesele instituţiei în instanţă atunci când aceasta este chemată în judecată de persoane fizice sau juridice, alte instituţii.

 

http://cncd.org.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top