Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Jul 9, 2018

Exemple din cazuistica Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

 Exemple din cazuistica Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
 
 

Fapte de discriminare pe criteriul de sex

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a analizat petiţia primită de la doamna J.A. Doamna J.A. aducea la cunoştinţă Consiliului faptul că este angajată în funcţia de manager de programe la o fundaţie şi şi-a anunţat angajatorul că este însărcinată. După două luni, în cadrul fundaţiei s-a realizat o evaluare a angajaţilor, iar cu această ocazie J.A. A fost retrogradată din funcţie, cu scăderea salariului. J.A. a fost anunţată prin intermediul unui document motivul retrogradării şi al scăderii salariului, iar acest document menţiona faptul că “starea ei de maternitate a dus şi la scăderea randamentului, acuzând de multe ori indisponibilitate fizică”. Petenta a considerat modul în care s-a realizat retrogradarea ilegal, a parcurs toate căile de atac administrative interne de constatare a deciziei angajatorului, neprimind nici un răspuns. Ca urmare, a apelat la instanţă pentru repunerea în funcţie şi pentru câştigarea drepturilor salariale avute anterior deciziei. După acţionarea în instanţă, angajatorul a recunoscut ilegalitatea actelor emise, a modului în care a fost realizată retrogradarea şi a revenit asupra acestora, emiţând o nouă decizie de repunere în funcţie a doamnei J.A. La un articol din respectiva decizie, era precizat: „Văzând certificatele medicale depuse de salariată, evaluarea profesională a acesteia şi modul în care îşi îndeplineşte atribuţiile de serviciu, se vor face evaluări după revenirea din concediu medical, nu mai devreme de 30 de zile, în mod periodic, dar la intervale care nu vor depăşi 3 luni.” Angajata a considerat că şi noua decizie este discriminatorie deoarece angajatorul urma să o evalueze din 3 în 3 luni, pe o perioadă nedeterminată, din momentul în care urma să revină din concediu, fiind însărcinată. Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării a hotărât efectuarea unor investigaţii. Ca urmare, la sediul fundaţiei cu reprezentanţii acesteia au avut loc unele discuţii, iar concluziile în urma acestora au fost: dreptul angajatorului de a evalua periodic angajaţii era prevăzut în Regulamentul de Ordine Interioară al Fundaţiei X; evaluarea în acest caz nu a fost realizată de şeful ierarhic, iar procedura de evaluare s-a realizat de către evaluatori specializaţi care au prezentat mai departe situaţia Consiliului Director al Fundaţiei X; evaluarea la un termen de 3 luni este o evaluare primară, iar evaluarea în fundaţie se realizează periodic, la 3 luni. O decizie a Consiliului Director al Fundaţiei X pentru a revoca din funcţie o persoană angajată se face după mai multe evaluări.

 

Colegiul Director al Cosiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, după investigaţii, după analizarea cazului şi după ce a purtat o corespondenţă cu personalul abilitat din cadrul Fundaţiei X a decis că soluţionarea petiţiei doamnei J.A. intră în competenţa CNCD conform prevederilor H.G. 1194/2001 modificată prin H.G. 1514/2001 şi a prevederilor O.G. nr. 137/2000, modificată şi completată ulterior. Colegiul Director a emis Hotărârea nr. 351/2004 prin care se consideră faptul că: evaluarea petentei de către conducerea Fundaţiei X după revenirea ei din concediu medical şica urmare a existenţei deja a certificatelor medicale care atestau starea de graviditate constituie discriminare conform prevederilor art. 6 lit. b) şi lit. g) coroborat cu art. 2 alin. (1) din O.G. nr.137/2000, modificată şi completată ulterior. Astfel, art. 2 alin. (1) din O.G. nr. 137/2000, modificată şi completată ulterior defineşte discriminarea ca fiind „orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV ori apartenenţă la o categorie defavorizată care are ca scop sau efect restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice”. De asemenea, potrivit art. 6 lit. b) şi lit. g) din O.G. nr. 137/2000, cu modificările şi completările ulterioare, „constituie contravenţie discriminarea unei persoane pentru motivul că aparţine unei anumite rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia, într-un raport de muncă şi protecţie socială, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, manifestată în următoarele domenii:

• stabilirea şi modificarea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului,

• orice alte condiţii de prestare a muncii”.

 

Conform art. 4 lit. a) din Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, prin discriminare directă se înţelege „diferenţa de tratament a unei persoane în defavoarea acesteia, datorită apartenenţei sale la un anumit sex sau datorată gravidităţii, naşterii, maternităţii ori acordării concediului paternal”. Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, în temeiul celor prezentate mai sus şi în temeiul art. 2 alin. (1) lit. g), art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (8) şi art. 7 alin. (2) din H.G. nr. 1194/2001 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, modificată şi completată ulterior, precum şi potrivit art. 40 alin. (2), (3) şi modificate prin punctele 26 şi 27 din O.G. nr. 84/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002, a hotărât cu unanimitate de voturi că fapta sesizată constituie act de discriminare conform art. 2 alin. 1 coroborat cu art. 6 lit. b) şi lit. g) din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată şi modificată ulterior, a hotărât sancţionarea fundaţiei cu amendă în cuantum de 5.000.000 lei, faptul că această hotărâre a Colegiului Director va fi adusă la cunoştinţa petentei şi a fundaţiei şi faptul că această hotărâre poate fi atacată în termen de 30 zile potrivit legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

 

Fapte de discriminare pe criteriul persoanelor infectate cu HIV/SIDA

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat în urma apariţiei în presă a unor afirmaţii şi luări de poziţie referitoare la copii infectaţi cu HIV/SIDA. În fapt, doamna B., director al unui Centru de Protecţie a Copilului, a făcut o serie de afirmaţii, preluate de presă, referitoare la metodele contraceptive care pot fi utilizate de către adolescenţii infectaţi cu HIV/SIDA. Pe lângă mijloacele contraceptive utilizate mai frecvent precum pastilele sau prezervativele, doamna B. a menţionat şi procedura sterilizării. Problema educaţiei contraceptive a copiilor şi a adolescenţilor dinaceastă instituţie a apărut ca urmare a unui „caz” privind doi adolescenţi care convieţuiesc în acest Centru şi care au avut relaţii sexuale. Chestionată în această problemă, doamna B. a afirmat: „Până la urmă cea mai bună soluţie ar fi sterilizarea, însă nu ştim în ce măsură ne permite legea acest lucru. Vom vedea care este cea mai bună soluţie pentru ei.” Această declaraţie a fost preluată şi de unele posturi de televiziune. Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, având în vedere informaţiile existente în acest caz, a hotărât efectuarea unor investigaţii. Din discuţiile avute cu reprezentanţi ai mass-mediei locale s-a constatat faptul că afirmaţiile făcute de doamna B. se confirmă, în ciuda faptului că prin declaraţia acordată echipei de investigaţie, doamna director neagă vehement acuzaţiile. Trebuie avut în vedere faptul că atunci când prin modalitatea de exprimare a unor impresii, puncte de vedere sau observaţii se creează o stare de intimidare, ofensatoare sau degradantă, aceste declaraţii constituie discriminare. De asemenea se poate reţine faptul că autoarea declaraţiilor îşi exprimă, chiar dacă tardiv, regretul de a fi făcut astfel de afirmaţii. În acest sens, Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, analizând situaţia creată, consideră că faptele pentru care Consiliul s-a autosesizat constituie fapte de discriminare conform dispoziţiilor art. 2 alin. (2) şi (3) şi ale art. 6 lit. d) din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi aprobările ulterioare, şi a hotărât sancţionarea doamnei C. B. cu amendă contravenţională în valoare de 5.000.000 lei.

 

Fapte de discriminare pe criteriul etnic/rasial şi incitare la xenofobie

Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat cu privire la declaraţia domnului J. Declaraţia a fost făcută în cadrul şedinţei Consiliului Naţional Secuiesc, desfăşurat în localitatea Gheorgheni. De asemenea, o asociaţie a sesizat Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării cu privire la aceeaşi declaraţie. Declaraţia este următoarea: „În Ungaria trăiesc 10 milioane de oameni, dar numărul acestora ne indică altceva. Trebuie să spun – sper ca nimeni să nu se supere – Ungaria este singura ţară, unde, priviţi vă rog: Germania este condusă de Germani, Polonia este condusă de polonezi, Slovacia este condusă de slovaci... Ungaria este singura ţară care pas cu pas devine al doilea Israel.” Declaraţia domnului J. a fost preluată şi publicată de către un cotidianul local Y, în data de 16 februarie 2005. Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării a cerut ca în acest caz să fie făcute investigaţii. Astfel, sau purtat discuţii cu domnul J., care a spus că intenţia sa prin aceste afirmaţii nu a fost să aducă atingere unor categorii sociale constitutite pe criteriu etnic. Domnul J. s-a plâns de faptul că ziariştii de la cotidianul Y i-au plasat afirmaţiile în afara contextului şi astfele ele nu reflectă adevăratul sens al afirmaţiilor sale. În urma investigaţii, Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării a hotărât în cadrul şedinţei din data de 9 martie 2005 următoarele: Comportamentul domnulu J. manifestat în public constituie fapte de discriminare aşa cum prevede O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor faptelor de discriminare, în art. 19 care stipulează că “Constitutie contravenţie, …, dacă fapta nu intră sub incidenţa legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de propagandă naţionalist-şovină, de instigare la ură rasială sau naţională, orice acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnităţii ori crearea unei admosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunitîţi şi este legat de apartenenţa acestora la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia.” Această faptă a fost clasificată de către Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării drept una discriminatorie deoarece valoarea socială lezată prin sensul dat de discursul său este demnitatea everilor. Prin afirmaţia „Ungaria este singura ţară care, pas cu pas, devine al doilea Izrael”, domnul J. a creat o atmosferă ofensatoare împotriva acestora. Ca urmare, domnul J. a fost sancţionat cu o amendă de 5 milioane de lei, pentru săvârşirea faptei.

 

Fapte de instigare la ură de rasă

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat cu privire la evenimentele ce au avut loc în data de 13 aprilie 2005, în timpul meciului de fotbal F.C. Steaua Bucureşti – U.F.C. Rapid Bucureşti, desfăşurat la ora 20.15, pe stadionul echipei Steaua Bucureşti. Potrivit inclusiv relatărilor din presă, dar şi a altor relatări oferite de persoane prezente la meci, atât înainte de începerea partidei de fotbal, cât şi pe parcursul acesteia, galeria echipei de fotbal F.C. Steaua a scandat lozinci şi a afişat bannere cu mesaje posibil a fi catalogate drept rasiste. Sloganurile care s-au făcut auzite pe stadion au fost următoarele:

• „moarte ţiganilor”;

• ,,am avut şi vom avea mereu boală pe ţigani”;

• „Antonescu de trăia, pe ţigani îi omora”;

• ,,a mai murit o cioară” (lozincă folosită atunci când era faultat un jucător al echipei Rapid).

Aceste lozinci au fost scandate în mod organizat, dirijat de către şefii galeriei echipei F.C. Steaua Bucureşti.

In vederea soluţionării cazului, au fost analizate următoarele probe aflate la dosar:

• nota de autosesizare întocmită în baza constatării d-lui Asztalos Csaba Ferenc, prezent la meciul din data de 13 aprilie 2005;

• caseta video cu înregistrarea meciului F.C. Steaua Bucureşti – U.F.C. Rapid Bucureşti;

• caseta video cu înregistrarea altercaţiei dintre dl. G. B. şi R. L., după meci;

• adresa transmisă la solicitarea CNCD de către Liga Profesionistă de Fotbal;

• adresa transmisă la solicitarea CNCD de către Federaţia Română de Fotbal.

În urma analizării probelor aflate la dosar, Colegiul Director al CNCD a analizat următoarele aspecte: ○ Atitudinea galeriei suporterilor echipei F.C. Steaua Bucureşti faţă de suporterii echipei U.F.C. Rapid Bucureşti Aceştia au creat o atmosferă ostilă, degradantă, umilitoare şi ofensatoare la adresa suporterilor echipei U.F.C. Rapid Bucureşti prin utilizarea frecventă în sens negativ a termenului de,,ţigani”. De asemenea, Colegiul Director a considerat că, prin utilizarea termenilor menţionaţi mai sus, această atitudine a avut un caracter de propagandă naţionalist-şovină şi de instigare la ură naţională, având ca efect atingerea demnităţii şi crearea unei atmosfere de intimidare, ostile şi ofensatoare faţă de minoritatea romă. Atitudinea domnului G. B. faţă de antrenorul echipei U.F.C. Rapid Bucureşti, domnul R. L. După încheierea meciului, domnul G. B. s-a adresat domnului R. L., antrenorul echipei U.F.C. Rapid Bucureşti, cu expresia,,ţigan nenorocit”. În urma vizionării casetei video înregistrată, ColegiulDirector al CNCD a constatat încălcarea dreptului la demnitate personală a domnului R. L prin crearea unei atmosfere de intimidare, ostile şi ofensatoare faţă de acesta, drept legat de apartenenţa acestuia la o anumită etnie. Mai trebuie precizat faptul că domnul G. B. a manifestat o atitudine de incitare, prin difuzarea unei melodii intitulate,,Ţiganii şi OZN-urile”, a galeriei echipei F.C. Steaua Bucureşti de a scanda sloganuri cu caracter discriminatoriu. Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 20 alin. (3) din O.G. nr. 137/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2002, al art. 2 alin. (1) lit. g), art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (8) şi art. 7 alin. (2) din H.G. nr. 1194/2001, Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării a emis Hotărârea nr. 63/2005 prin care F.C. Steaua Bucureşti şi G. B. este sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 40.000.000 lei, respectiv 20.000.000 lei, conform art. 20 alin. (1) şi (3), O.G. nr. 137/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Fapte de discriminare pe crieriul orientării sexuale

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a analizat petiţia formulată de două organizaţii neguvernamentale, referitoare la afirmaţiile preotului I. Preotul I., într-un cadru public, s-a pronunţat cu privire la orientarea sexuală a domnului M., dascăl-cantor bisericesc. În biserica unde lucrează domnul M., în timpul predicii de la finalul liturghiei, preotul I. a prezentat în faţa enoriaşilor aflaţi în biserică un ziar. Potrivit celor spuse de către preot, în acest ziar M. a dat spre publicare un anunţ din care reieşea este homosexual şi că îţi caută parteneri pentru sex. Conform declaraţiilor persoanelor preyent la slujbă în aceea zi, preotul le-a citit conţinutul anunţului, susţinând că a fost scris de către M.: „Tânăr gay caut activ 30-40 de ani pentru sex”, urmat de numele şi numărul de telefon al domnului M. De asemenea, preotul I. A continuat cu următoarele afirmaţii: „M. este gay”, „Uitaţi ce am ţinut aici: lupul între oi”, „Se ocupă cu bărbaţi”, „Nu am nimic cu el, este bun, sufletist, dar trebuie dat afară”.

Având în vedere afirmaţiile preotului I., domnul M. a făcut o plângere la episcopie şi a dat două interviuri, dezminţind parţial în al doilea cele declarate în primul. În ciuda demersurilor făcute de domnul M., preotul I. a continuat acuzele cu privire la orientarea sexuală a domnului M., afirmând de mai multe ori în cadrul public că domnul M. „a luat-o pe o cale rea, cu bărbaţii”. De asemenea, preotul consilier din cadrul Episcopiei Z, consultat în privinţa rezolvării acestui caz, a afirmat că „homosexualii nu au ce căuta în sânul bisericii”. Potrivit petiţiei transmise de către cele două organizaţii neguvernamentale Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, se cere sancţionarea preotului I. şi a consilierului din cadrul Episcopiei Z pentru fapte de discriminare săvârşite împotriva lui M. Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discrimnării a analizat petiţia depusă de cele două organizaţii neguvernamentale şi a cerut investigarea faptelor prezentate în petiţie. În urma investigaţiilor intreprinse de către personalul juridic din cadrul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, au fost luate mai multe declaraţii de la martorii discuţilor şi declaraţiilor preotului I. Fapta preotului I. de a pune în discuţie orientarea sexuală a lui M. în faţa mai multor persoane constituie faptă de discriminare potrivit următoarelor prevederi legale: • prevederile art. 8 alin. (1) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, ratificată de Românie prin Legea nr. 30/1994; • prevederile art. 14 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, ratificată de Românie prin Legea nr. 30/1994; • prevederile art. 20 alin. (1) din Constituţia României. Având în vedere prevederile legale în vigoare, precum şi circumstanţele în care aceste fapte au fost săvârşite, afirmaţiile preotului I. cu privire la faptul că M. este homosexual constituie fapte de discriminare, sancţionate potrivit art. 20 alin. (1) şi (3) din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi aprobările ulterioare, cu amendă contravenţională în valoare de 10.000.000 lei. În cadrul discuţiilor pentru a decide în acest caz, unul dintre membrii Colegiului Director a formulat o opinie separată considerând că atitudinea preotului I. Nu poate intra sub incidenţa legislaţiei specifice doemniului discriminării. Motivarea acestei opinii a fost aceea că preotul susţine perceptele credinţei ortodoxe, el fiind membru al Bisericii Ortodoxe Române are obligaţia de a apăra valorile bisericii ortodoxe, iar homosexualitatea este considerată de către Biserica Ortodoxă Română drept “un păcat împotriva firii.” Preotul, în incinta bisericii şi pe timpul desfăşurării slujbei, se află sub jurământ, iar atitudinea sa faţă de păcat şi păcătoşi se înscrie ca un mijloc necsar şi adecvat pentru atingerea scopului activităţii sale. În ceea ce priveşte declaraţiile preotului consilier din cadrul Episcopiei X, nu s-au putut aduce dovezi că acestea s-ar fi făcut, ca urmare Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării nu a avut obiectul asupra căruia să se pronunţe.

 

http://api.components.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top