Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

May 20, 2020

Întreprinderea socială de inserție 

Întreprinderea socială de inserție

 

Legea 219/2015, la art.10, alin.1, definește întreprinderea socială de inserție (ÎSI) ca fiind întreprinderea socială care:
 
a) are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor;
 
b) are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia socioprofesională a persoanelor defavorizate.
 
Statutul de întreprindere socială de inserţie se certifică prin acordarea mărcii sociale (art. 12, Legea 219/2015). Potivit Normelor metodologice, art.12, alin.5 certificatul care atestă statutul de întreprindere socială de inserţie, denumit în continuare certificat, care este valabil de la data emiterii deciziei directorului executiv pe o perioadă de 3 ani.
 
În sensul prezentei legii, art.6, alin.1, lit.h, grup vulnerabil - persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, în conformitate cu prevederile art. 6 lit. p) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011.
 
În aplicarea prevederilor Legii nr. 219/2015, apartenenţa la grupul vulnerabil se dovedeşte prin documente eliberate de autorităţi sau, după caz, alte categorii de persoane juridice cu competenţe în domeniu, după cum urmează:
 

Categorii de grupuri vulnerabile, conform prevederilor Legii nr. 219/2015

 Documentele care atestă apartenența la grupul vulnerabil

Persoane aflate în sistemul de protecție a copilului sau care provin din acest sistem

(în acord cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

Hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau, după caz, hotărârea instanţei prin care a fost dispusă măsura de protecţie specială

Persoane din familiile beneficiare de ajutor social

(respectând prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare)

Copia deciziei pentru plată a directorului executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau talonul de plată

Persoane care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei

(potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

Copia deciziei pentru plată a directorului executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau talonul de plată

Persoane solicitante de azil sau beneficiare ale protecției internaționale

(definite conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare)

Documentul temporar de identitate sau permisul de şedere valabile, potrivit legii

 

 

Persoanele fără adăpost

Adeverinţă eliberată de primăria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale în care trăiesc, prin care se certifică faptul că nu au domiciliu în acea unitate administrativ-teritorială şi nici în altă unitate administrativ-teritorială de pe teritoriul României conform informaţiilor obţinute de la structura judeţeană de administrare a bazelor de date de evidenţă a persoanelor, respectiv a municipiului Bucureşti

Persoanele aflate în situație de risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai

Ancheta socială pe baza modelului prevăzut în anexa nr. 1 la normele metodologice efectuată de serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază teritorială se află domiciliul sau reşedinţa persoanei respective, la solicitarea întreprinderii sociale (anual).

 
 
Surse:
  • Legea 219/2015 privind Economia Socială
  • Hotărârea Guvernului nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, publicată în Monitorul Oficial nr. 660/29.08.2016. 
  • Cerere de finantare Economie sociala = Misiune sociala
  • Ghidul solicitantului – Condiții specific - Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale, AP 4/PI 9.v/OS 4.16, August 

 

Flyer Intreprindere Sociala de Insertie

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Back to Top