Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

May 26, 2020

Atestatul de întreprindere socială 
 
Atestatul de întreprindere socială
 
 
 
Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin dobândirea unui atestat de întreprindere socială (Î.S).
Atestatul certifică scopul social al întreprinderii sociale şi conformarea acesteia la principiile enunţate la art. 4. Legea 219/2015:
 
a) prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;
b) solidaritate şi responsabilitate colectivă;
c) convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi;
d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;
e) caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
f) personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice;
g) alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.
 
Persoanele juridice de drept privat, prevăzute la art. 3 din Legea 219/2015, pot solicita atestatul de întreprindere socială, dacă actelele de înființare și funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că:
  • activitatea desfășurată are scop social;
  • respectă principiile economiei sociale (art.4 din Legea 219/2015);
  • respectă următoarele criterii (art.8.alin.4 din Legea 219/2015):
 
1. acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
2. alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;
3. se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
4. aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.
 
Modelele de cerere pentru obținerea atestatului de întreprindere socială/mărcii de întreprindere socială de inserție, incluse în Normele Metodologice, prevăd în mod expres indicarea paragrafelor din actul constitutiv care atestă îndeplinirea criteriilor prevăzute de Legea 219/2015.
 
Pentru obținerea atestatului de întreprindere socială, persoanele juridice de drept privat, prevazute la art.3, alin.1 si 2 din lege, trebuie sa depuna sau sa transmita prin poştă, cu confirmare de primire, la Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi au sediul, următoarele documente:
  • cerere pentru acordarea atestatului, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr.219/2015 privind economia socială sau, după caz, în anexa nr. 6, în situația în care se solicită concomitent și acordarea mărcii sociale;
  • actele de înfiinţare şi funcţionare, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită în acest scop, care este şi persoana care semnează cererea pentru acordarea atestatului.
Conform Normelor metodologice, art.4, alin.1,2,3, termenul de soluționare a cererii este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentației. Termenul poate fi prelungit o singură dată, motivat, pentru 15 zile calendaristice.
 
Când cererea şi documentaţia primită sunt incomplete, solicitantul are la dispoziție încă 30 de zile calendaristice pentru a le completa.
 
Atestatul se eliberează de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, respectiv a municipiului București, denumită în continuare agenție de ocupare, prin compartimentul pentru economie socială, prevăzut la art. 24 alin. (2) din lege.
 
Atestatul se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, dacă se face dovada că sunt respectate condițiile care au stat la baza acordării acestuia.
 
Procedura de acordare a atestatului, precum și condițiile de suspendare sau retragere a acestuia se reglementează prin HG 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială.
 
Beneficiarul se va asigura de faptul că fiecare întreprindere de economie socială finanțată dobândește un atestat de întreprindere socială în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de subvenție cu aceasta.
 
Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru în mediul urban sau în mediul rural, în regiunea/regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul.
 

Surse:

  • Legea nr. 219/2015 privind economia socială, publicată în Monitorul Oficial nr. 561/28.07.2015, cu modificările și completările ulterioare.
  • Hotărârea Guvernului nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, publicată în Monitorul Oficial nr. 660/29.08.2016.
 
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top