Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

May 28, 2020

Obligatii si beneficiile intreprinderii sociale si de insertie 

 

 

Obligatiile si beneficiile intreprinderilor sociale si de insertie

 

 

 

Obligatii intreprinderii sociale si de insertie
Obținerea statutului de întreprindere socială/întreprindere socială de inserție atrage o serie de obligații corelative, între care următoarele obligații:
 
 • să îndeplinească criteriilor care au stat la baza eliberării atestatului de întreprindere social (art.8 alin.4; art.9 alin.1 din legea 219/2015) și a mărcii sociale, (art.8 alin.4; art.10 alin.1; art.11, art.13 alin.2 și art.27 alin.3 din legea 219/2015) după caz ;
 • de a comunica agenţiei de ocupare orice modificări ale actelor de înfiinţare sau constitutive, precum şi rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale; compartimentul judeţean pentru economie socială are obligaţia să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată;
 • de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, raportul social annual privind activitatea desfăşurată şi situaţiile financiare anuale în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale;
 • de a permite accesul organelor de control prevăzute de lege, precum şi al altor instituţii şi organe de control, în vederea exercitării de către acestea a atribuţiilor de control potrivit prevederilor legale, şi să prezinte la solicitarea acestora toate informaţiile, datele şi documentele necesare în vederea exercitării controlului.
 
Statutul de întreprindere socială de inserție atrage, potrivit art.11 din lege, și obligația de a asigura, pentru persoanele angajate, care fac parte din grupul vulnerabil, măsuri de acompaniament care să asigure inserţia profesională şi socială, precum: informarea, consilierea, accesul la formele de pregătire profesională, adaptarea locului de muncă la capacitatea persoanei, accesibilizarea locului de muncă în funcţie de nevoile persoanelor, precum şi alte măsuri care au ca scop sprijinirea inserţiei profesionale şi sociale.
 
 Beneficiile întreprinderii sociale de inserție
Conform art. 18, 19, 20, 21 din Legea 219/2015 Întreprinderile sociale de inserţie pot beneficia de următoarele facilităţi din partea autorităţilor administraţiei publice locale:
 
 • atribuirea unor spaţii şi/sau terenuri aflate în domeniul public al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în scopul desfăşurării activităţilor pentru care a fost acordată marca socială;
 • sprijin în promovarea produselor realizate şi/sau furnizate, serviciilor prestate ori lucrărilor executate în comunitate, precum şi în identificarea unor pieţe de desfacere a acestora;
 • sprijin în promovarea turismului şi activităţilor conexe acestuia, prin valorificarea patrimoniului istoric şi cultural local;
 • consiliere gratuită la constituirea şi/sau la dezvoltarea afacerii, prin compartimentele de specialitate de la nivelul agenţiei de ocupare;
 • măsuri de sprijin, de natura ajutorului de stat, ce vor fi aprobate prin acte specifice, cu respectarea prevederilor comunitare şi naţionale în materie de ajutor de stat;
 • aplicarea regimului de angajatori de inserţie şi facilităţile prevăzute de lege pentru această categorie de angajatori, în măsura în care angajează tineri cu risc de marginalizare socială;
 • posibilitatea de a beneficia anual de programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor din sfera economiei sociale;
 • alte facilităţi şi scutiri de taxe şi impozite acordate de autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile legii.
  
Sursa:
 • Legea 219/2015 privind Economia Socială
 • HG 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top