Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Apr 6, 2020

Metodologie de identificare, selectie si recrutare a grupului tinta(GT) 

 

METODOLOGIE DE IDENTIFICARE,

SELECTIE SI RECRUTARE A GRUPULUI TINTA (GT)

Revizuire 1

 

 

Pozitia in proiect

Nume si prenume

Luna realizare

Elaborat

Responsabil Recrutare grup tinta

Alecu Lucian Iulian

Februarie 2020

Avizat

Manager Proiect

Serban Catalin

Februarie 2020

 

Rev.

Obiectul modificarii

Intocmit

Semnatura

Luna

Avizat

Semnatura

Nr. 1

 • Revizuire conform Ghidului indicatorilor POCU si fiselor indicatorilor POCU, Modificari operate in cadrul Ghidului si Fiselor indicatorilor in raport cu versiunile anterioare;
 • Modificare data cap. V – Calendarul de depunere/ inregistrare si de selectia a candidatilor.
 • Modificare documente inscriere in grupul tinta, Cap. III – Dosar de candidatura

Alecu Lucian Iulian

 

Martie 2020

Serban Catalin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuprins

Cap. I – Introducere.

Cap. II – Criterii de selectie a grupului tinta.

Cap. III – Dosar de candidatura.

Cap. IV – Modalitatea de depunere a dosarului de candidatura.

Cap. V – Calendarul de depunere/inregistrare si de selectie a candidaturilor.

Cap. VI - Componenta Comisiei de selectie a dosarelor de candidatura.

Cap. VII - Desfasurarea selectiei candidaturilor.

Cap. VIII - Finalizarea procesului de selectie a GT.

Cap. IX – Anexe.

 

 

 

 

 

 

 

Cap.I - Introducere

Informatii generale despre proiect

          Asociatia "Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila (C.I.D.I.E.D.D. Braila) in parteneriat cu Comuna Mircea Voda, Comuna Gemenele, Fundatia Lumina Braila, Orasul Ianca, Comuna Silistea implementeaza, in Regiunea Sud-Est, proiectul „Economia sociala = Misiune sociala”, POCU/449/4/16/ 128587,  finantat de Uniunea Europeana si Guvernul României din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Capital Uman, Axa prioritara 4 – Incluziune sociala si combaterea saraciei, obiectivul specific 4.16 – Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila.

        Durata Proiect: 29.12.2019 – 28.12.2021 (36 luni).

        Valoare totala eligibila a proiectului este de 13.620.331,39 de lei.

        Total finantare nerambursabila 13.592.278,58 de lei, din care:

 • · 11.577.281,81 lei finantare nerambursabila din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020,
 • · 2.014.996,77 lei din buget national
 • · 28.052,81 contributie proprie.

 

Obiective genereale ale proiectului.

          Obiectivul general al proiectului il constituie promovarea incluziunii sociale prin infiintarea de intreprinderi sociale ce vor actiona in cadrul Regiunii de Sud-Est a Romaniei, in scopul combaterii saraciei prin integrarea pe piata fortei de munca a persoanelor vulnerabile.

          Obiectivul general al proiectul contribuie la realizarea obiectivului tematic 9 „Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare”, prin actiunile adresate publicului larg de informare si promovare a economiei sociale, abordata ca si economie solidara.

          In acest sens, proiectul va asigura informarea publicului larg si va promova economia sociala prin activitatile/subactivitatile/actiunile propuse care vor viza desfasurarea de sesiuni de informare/workshopuri, sustinute de materiale informative care vor prezenta/aborda oportunitatile oferite societatii ca urmare a dezvoltarii si sustinerii economiei sociale, prezentarea in mediul online a rolul si importanta antreprenoriatului social care actioneaza in sensul combaterii discriminarii si promovarii egalitatii de sanse si gen, lucrarea de Analiza Sectorului Economiei Sociale in Contextul Regiunii de Sud- Est.

          Obiectivul general defineste cadrul de sprijin pentru dezvoltarea economiei sociale si combaterea saraciei, pliindu-se in acest fel pe prevederile/cerintele Obiectivului specific 4.1 „Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila” din cadrul Axei prioritara 4 „Incluziunea sociala si combaterea saraciei”, POCU 2014 – 2020, prin:

 • infiintarea a minim 23 de intreprinderi sociale si sustinerea functionarii acestora intr-o maniera auto-sustenabila urmare a finantarii planurilor de afaceri prin intermendiul schemei de ajutor de minimis,

 

 • constituirea unui nucleu de antreprenori ce vor activa in domeniul economiei sociale, format din persoanele participante la programe de formare profesionala (reprezentand 95% din numarul de 120 persoane selectate sa faca parte din GT).

 

          Prin obiectivul general al proiectului ne propunem dezvoltarea si implementarea de masuri integrate care au ca scop si vor genera informarea publicului larg cu privire la economia saociala ca factor al dezvoltarii societatii,  infiintarea de intreprinderi sociale, desfasurarea de programe de formare antreprenoriala si de dezvoltare de competente cu privire la gestionarea de afaceri specifice cerintelor economie sociale, sustinerea functionarii intreprinderilor sociale (prin consultanta, vizibilitate si monitorizare activitate) pe perioada de desfasurare a proiectului, in perioada de sustenabilitate si dupa perioada de sustenabilitate a proiectului (consultanta, vizibilitate), prin crearea unei structuri in cadrul organizational al Liderului de parteneriat (Birou Regional de Dezvoltarea si Sprijin a Economiei Sociale), crearea unui parteneriat ce vor functiona sub forma unei retele de sprijin a dezvoltarii si functionarii intreprinderilor sociale.

 

          Pachetul de masuri integrate propuse in cadrul proiectului vor genera un efect pozitiv pe termen lung, contribuind la cresterea gradului de cunoastere/informare a publicului larg cu privire al importanta dezvoltarii si sustinerii economiei sociale ca factor al dezvoltarii societatii in ansamblul ei, la cresterea numarului entitatilor sociale (intreprinderi sociale) care activeaza in Regiunea de Sud Est a tarii, a caror scop final este de a contribui la reducerea saraciei si rezolvarea problemelor sociale ale cetatenilor/persoanelor care fac parte din grupuri vulnerabile, la cresterea nivelului de competente antreprenoriale ale persoanelor interesate sa infiinteze intreprinderi sociale, asa cum sunt ele definite prin Legea nr. 219/2015, legea intreprinderilor sociale, la formarea nunui nucleu de antreprenori sociali ce vor activa in domeniul economiei sociale ca promotori ai dezvoltarii societatii in ansamblul ei, la cresterea numarului de locuri de munca prin infiintarea intreprinerilor sociale ce vor activa in Regiunea de Sud Est, la reducerea gradului de saracie prin antrenarea pe piata fortei de munca a persoanelor din grupuri vulnerabile, la cresterea gradului de implicare si participare activa a antreprenorilor la identificarea si rezolvarea unor probleme sociale, la functionarea intr-o maniera sustenabila a intreprinderilor sociale prin acordarea de consultanta, de catre Birou Regional de Dezvoltarea si Sprijin a Economiei Sociale, in vederea sustinerii si dezvoltarii afaceilor intreprinderilor sociale (consultanta in domeniul achizitiilor publice; consultanta juridica; consultanta financiara; consultanta in marketing; consultanta pentru dezvoltarea pietelor de desfaceri; consultanta in atragerea de fonduri nerambursabile), la dezvoltarea de politici (locale, regionale sau nationale) care sa vina in sprijinul dezvoltarii si sustinerii economiei sociale, constientizarea autoritatilor publice de importanta dezvoltarii si sustinerii economiei sociale.

 

 

Obiectivele specifice ale proiectului.

Obiectiv specific nr. 1.

          Cresterea gradului de cunoastere/informare si constientizare a publicului larg cu privire al importanta dezvoltarii si sustinerii economiei sociale ca factor al dezvoltarii societatii in ansamblul ei, prin 2 canale de informare, utilizarea a 9 mijloace de informare si a 4 instrumente de lucru ce vor functiona pe o perioada de 35 luni, cu extindere pe termen lung.

          Obiectivul specific este atins prin intermediul actvitatii de informarea a publicului,in vederea selectiei GT, cu privire la actiunile derulate in cadrul proiectului in cadrul careia vom actiona pentru informarea publicului larg, prin realizarea de materiale informative ce vor fi postate in mediul online si distribuite in mod clasic, direct publicului larg, transmiterea de adrese/comunicate autoritatilor publice din cele 6 judete ale Regiunii de Sud – Est, organizarea de 6 sesiuni de informare cu participare a cel putin 200 persoane si prin activitatea  Biroul Regional de Dezvoltarea si Sprijin a Economiei Sociale ce va utiliza 4 instrumente de lucru in scopul cresterii/imbunatatirii vizibilitatii economiei sociale in ansamblul ei.

 

 

Obiectiv specific nr. 2.

          Cresterea nivelului de competenta in domeniul antreprenoriatului social pentru 120 persoane interesate sa infiinteze intreprinderi sociale, urmare a participarii acestora, la:

- 1 curs de formare profesionala specifica antreprenoriatului social (Antreprenor in economia sociala COR 112032), ce se va desfasura pe durata a 50 ore;

- o activitate de sprijin in vederea dezvoltarii de competente complementare specializare in domenii relevante pentru antreprenoriatul social (Manager in intreprinderi sociale COR 112036), care se va desfasura cu participarea a minim 40 de pers (din randul celor 120 de pers), pe durata a 80 ore.

          Obiectivul specific este indeplinit prin intermediul urmatoarele activitati: Activitatea nr. 4, unde se va realiza, intr-o perioada de 2 luni, 1 metodologie de selectie a GT (pers care vor sa infiinteze intreprinderi sociale - Subactivitatea 4.1 – Rezultat nr. 6) si selectia celor 120 de persoane (GT) care vor participa la cursul de formare profesionala specifica antreprenoiatului social (Subact nr. 4.2 – Rezultat 7); Activitatea nr. 5, in cadrul careia se va derula intr-o perioada de 9 luni (pregatire curs/desfasurare curs/evaluare competente/eliberare certificate), cursul de formare profesionala specifica antreprenoriatului social (Antreprenor in economia sociala COR 112032) si se vor evalua cunostintele si aptitudinile dobandite in cadrul prog de formare antreprenoriala specifica a celor 120 de persoane participante; Activitatea nr. 6, in cadrul careia se va desfasura cursul de Manager in intreprinderi sociale COR 112036 in scopul dezvoltarii capacitatii si abilitatilor antreprenoriale, a minim 40 de persoane care au obtinut certificate de formare profesionala in cadrul cursului de Antreprenor in economia sociala COR 112032.

 

Obiectiv specific nr. 3

          Selectia, intr-o perioada de 3 luni, a 23 Planuri de Afaceri in vederea finatarii lor prin schema de ajutor de minimis. Obiectivul specific este indeplinit prin intermediul subactivitatii 7.1., in cadrul careia se va realiza 1 Metodologie de selectie a Planurilor de Afaceri realizate de persoanele interesate sa infiinteze intreprinderi sociale si care au participat la cursurile de formare antreprenoriala (Rezultat nr.10) si subactivitatea nr. 7.2, unde se va constitui structura (juriu) care va selecta a Planurilor de Afaceri (Rezultat nr. 11) si se vor selecta minimum 23 Planuri de Afaceri.

 

Obiectiv specific nr. 4.

          Infiintarea a minim 23 de intreprinderi, finantarea prin acordarea de ajutoare de minimis, functionarea, dezvoltarea acestor incepand cu demararea etapei a II-a a proiectului, cu extindere a functionarii lor pe termen lung dupa finalizarea proiectului, avand la baza cadrului de general de constituire, realizare, sustinere financiara si dezvoltare a intreprinderilor sociale.

          Obiectivul specific este indeplinit prin intermediul activitatii nr. 8, in cadrul careia se va asigura consilierea personalizata a minim 40 de persoane din GT cu privire la modalitatile de infiintarea de intreprinderi sociale (Subactivitatea nr. 8.1 – Rezultat 12) si infiintarea a minim 23 de intreprinderi sociale (Subactivitatea nr. 8.2 – Rezultat nr. 13); activitatii nr. 9, in cadrul careia se vor semna Contractele de subventii in acord cu Schema de minimis (Subactivitatea nr. 9.1 – Rezultat nr. 14); prin intermediul activitatii nr. 10, care va asigura demararea functionarii activitatilor intreprinderilor sociale prin alocarea transelor de subventii din cadrul ajutorului de minimis acordat (Subactivitatea nr. 10.1 – Rezultat nr. 15); si prin intermediul activitatii nr. 11, prin intermediul careia se va asigura monitorizarea functionarii intreprinderilor sociale pe perioada de implementare a proiectului (Subactivitatea nr. 11.1– Rezultat nr. 16 si Subactivitatea nr. 11.2 – Rezultat nr. 17).

 

Obiectiv specific nr. 5.

          Dezvoltarea, intr-o perioada de 35 de luni, cu extindere pe termen lung, a unui (1) sistem de sprijin a intreprinderilor sociale din Regiunea de Sud Est si a economiei sociale in general, prin constituirea in cadrul ASOCIATIEI "CENTRUL DE INFORMARE SI DOCUMENTARE PTR. INTEGRARE EUROPEANA SI DEZVOLTARE DURABILA BRAILA a Biroului Regional de Dezvoltarea si Sprijin a Economiei Sociale.

          Obiectivul specific este indeplinit prin intermediul activitatii nr. 12, in cadrul careia se va constitui Biroul Regional de Dezvoltarea si Sprijin a Economiei Sociale (Subactivitatea nr. 12.1 – Rezultat nr. 18), ce va avea ca si atributie:- monitorizarea, in perioada de sustenabilitate a activitatii intreprinderilor sociale (Subactivitatea nr. 12.2- Rezultat nr. 19); - aplicarea si dezvoltarea a 4 instrumente care vor actiona pentru o mai buna cunoastere a sectorului si imbunatatirea vizibilitatii economiei sociale (parteneriat; prezentarea in mediul online a intreprinderilor sociale; sesiuni de informare/workshopuri a caror teme de prezentare/dezbatere vor viza Economia Sociala; Realizarea unei brosuri cu privire la importanta combaterii discriminarii si promovarii egalitatii de sanse si gen, in contextul Economiei Sociale prezentata ca si Economie Solidara (Subactivitatea nr. 12.3 – Rezultat nr. 20); - realizarea unei Analize a Sectorului Economiei Sociale in Contextul Regiunii de Sud- Est (Subactivitatea nr. 12.4 - Rezultat nr. 21 ).

 

 

Grup tinta vizat.

          Grupul tinta (GT) al proiectului va fi format dintr-un numar de minim 120 de persoane (femei si barbati), care doresc sa infiintieze intreprinderi sociale prin dezvoltarea de competentele antreprenoriale in domeniul economiei sociale.

 

 

Ajutor de minimis.

          Intreprinderile nou infiintate vor trebui sa aiba sediul social si, dupa caz, punctul/punctele de lucru in mediul urban sau in mediul rural, in regiunea/regiunile de dezvoltare in care se implementeaza proiectul.

          Valoarea maxima acordata per intreprindere (pentru un plan aprobat) este de 100.000 euro, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, si se acorda numai intreprinderilor infiintate de persoanele ale caror planuri de afaceri au fost aprobate anterior, in cadrul etapei I. Numarul minim de locuri de munca create de catre entitatile de economie sociala infiintate depinde de nivelul ajutorului de minimis utilizat, dupa cum urmeaza:

 • Ajutor de minimis de pâna la 55.000 euro – minimum 2 locuri de munca create;
 • Ajutor de minimis de minimum 55.000 euro si mai mic de 70.000 euro – minimum 3 locuri de munca create;
 • Ajutor de minimis de minimum 70.000 euro si mai mic de 85.000 euro – minimum 4 locuri de munca create;
 • Ajutor de minimis de minimum 85.000 euro si maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de munca create.

 

 

Rezultate vizate.

 • Prin intermediul proiectului vor fi  infiintate minim 23 de intreprinderi de economie sociala;
 • Finantarea a minim 23 de Planuri de Afaceri, prin Schema ajutorului de minimis, creaza suportul pentru dezvoltarea intreprinderilor sociale intr-o maniera auto-sustenabila;
 • Functionarea celor minim 23 de intreprindei sociale contribuie la crearea de noi locuri de munca, contribuind in acest fel la cresterea nivelului de trai a persoanelor care vor ocupa aceste locuri de munca;
 • Organizarea de 6 sesiuni de informare;
 • Identificarea si recrutarea in grupul tinta vizat de proiect a minim 120 de persoane;
 • Un numar de 40 de persoane din grupul tinta vor fi instruite si certificate "Manager Intreprindere de Economie Sociala", cod COR 112036;
 • Organizarea de sesiuni de informare/workshopuri a caror teme de prezentare/dezbatere ce vor viza Economia Sociala, prezentata ca si Economie Solidara.

 

Indicatori prestabliti.

          Indicatori prestabiliti de rezultat:

 • Entitati de economie sociala infiintate urmare a sprijinului primit, 23 entitati;
 • Entitati de economie sociala infiintate urmare a sprijinului primit, din care din zona rurala 16 entitati;
 • Entitati de economie sociala care functioneaza la 6 luni dupa terminarea sprijinului, din care din zona rurala 16 entitati;
 • Entitati de economie sociala care functioneaza la 6 luni dupa terminarea sprijinului valorare tinta 23 entitati.

 

 

Cap. II - Criterii de selectie a grupului tinta

          Grupul tinta (GT) al proiectului va fi format dintr-un numar de minim 120 de persoane (femei si barbati), care doresc sa infiintieze intreprinderi sociale prin dezvoltarea de competentele antreprenoriale in domeniul economiei sociale si care indeplineasc cumulativ urmatoarele criterii de selectie:

 • sa aiba resedinta/domiciliul in mediul rural sau urban in unul din cele 6 judete componente ale regiunii Sud-Est;
 • varsta de 18 ani impliniti si peste aceasta varsta (in cazul in care Planul de afaceri este selectat spre finantare sa poata intreprinda procedurile specifice infiintarii si gestionarii intreprinderii sociale);
 • sa aiba cel putin studii medii liceale pentru a putea participa la cursurile de formare antreprenoriala;
 • nu a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pentru frauda, coruptie, implicare in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene;
 • sa nu faca parte din categoria tinerii NEETs cu varsta 16-29 ani (care nu urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca);
 • nu a beneficiat de finantare prin alte proiecte finantate prin POCU care vizeaza acelasi tip de activitati;
 • nu face parte din echipa de management/implementare a proiectului;
 • sa fie de acord cu utilizarea/prelucrarea datelor personale furnizate.

 

          Pentru selectia GT nu vom aborda criterii discriminatorii legate de sex, etnie, orientare sexuala, religie, varsta (plecand de la cerinta ca membrii GT sa aiba cel putin 18) in sensul ca vor incuraja persoanele cu varsta de peste 64 de ani sa participe la activitatile proiectului, incurajand in acest fel persoanele varstnice sa se implice in rezolvarea problemelor sociale ale comunitatii prin experienta lor (in acest fel valorificam o resursa inestimabila prin implicarea persoanelor varsnice).

          Membrii GT vor fi informati despre obligativitatea de a furniza datele lor personale si despre faptul ca datele lor personale vor fi prelucrate in aplicatiile electronice SMIS/MySMIS, in toate fazele de evaluare/ contractare/ implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozitiilor legale mentionate.

          Membrii grupului tinta vor fi recrutati si inscrisi ca beneficiari directi ai proiectului ca urmare a actiunilor de informare si constientizare a oportunitatilor oferite de antreprenoriatul social prin infiintarea de intreprinderi sociale. Persoanele interesate sa infiinteze intreprinderi sociale, respectiv beneficiarii directi ai proiectului, vor participa la cursuri de formare profesionala pentru obtinerea de competente antreprenoriale in economie sociala (antreprenoriatului social).

          Dupa obtinerea competentelor in domeniul antreprenoriatului sociale, pentru consolidarea si aprofundarea cunostintelor acumulate, complementar cursului de antreprenor social, persoanele din GT, (minim 40 de persoane din cele 120 de persoane participante la cursul de antreprenoriat social), vor participa la cursul de manager de intreprindere sociala, unde se vor abora si module de comunicare, negociere, marketing social.

          Membrii GT vor putea realiza individual sau in grupe de maximum 5 persoane Planuri de Afaceri in vederea obtinerii de finanatari prin schema de ajutor de minims. Membrii GT ai caror Planuri de Afaceri au fost selectate spre finantare si ulterior validate de AM/OIR POCU, vor beneficia de consiliere personala in vederea infiintarii si functionarii intreprinderile sociale care vor implementa planurile de afaceri.

Pentru implementarea Planurilor de Afaceri, activitatea desfasurata in cadrul intreprinderilor sociale desfasurata de membrii GT, in calitatea lor de reprezentanti legali ai entitatii noi infiintate va fi monitorizata pe perioada de implementare si post implementare a proiectului.

          Parte dintre membrii GT, care nu au prezintat un plan de afaceri sau planul de afaceri nu a indeplinit criteriile de eligibilitate de a fi finantat, vor putea ocupa locurile de munca din cadrul intreprinderilor noi infiinate, contribuind in acest fel la sustinerea si dezvoltarea econimiei sociale in ansamblul ei, valorificand cunostintele acumulate in cadrul cursurilor la care au participat.

          Beneficiari indirecti ai proiectului sunt reprezentati din membrii comunitatii locale/judetene si implicit de membrii comunitatii romanesti care vor beneficia de efectele sociale si economice oferite de actiunea si dezvoltarea ecomoniei sociale in ansamblul ei, respectiv prin diminuarea saraciei si reducerea gradului de saracie a grupurilor vulnerabile.

 

 

Cap. III  - Dosar de candidatura.

 

Dosarul de candidatura va cuprinde urmatoarele:

 • Formular de inscriere (Anexa 1);
 • Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 2);
 • Declaratie pe proprie raspundere de evitare a dublei finantari (Anexa 3);
 • Declaratie de disponibilitate pentru participarea la activitatile de formare profesionala in domeniul antreprenoriatului social (Anexa 4);
 • Declaratia pe propria raspundere ca nu a mai beneficiat de finantari similare acordate prin prezentul proiect (Anexa 5);
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu fac parte din grupul tinta – tineri NEETs, care nu urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca, cu varsta intre 16 – 29 (Anexa 6);
 • Formular POCU de inregistrare in grupul tinta (Anexa 8);
 • Copie CI/BI (copie conform cu originalul);
 •  Copie dupa actul de studii (minim bacalaureat, copie conform cu originalul);
 •  Copie dupa certificatul de nastere (copie conform cu originalul);
 •  Copie certificat de casatorie/divort (daca este cazul, copie conform cu   originalul);
 •  Copie act domiciliu/resedinta (daca este cazul, copie conform cu originalul);
 • Cazier – nu este necesar in perioada de recrutare (se solicita doar persoanelor declarate castigatoare la concursul de planuri de afaceri).

 

 

Cap. IV - Modalitatea de depunere a dosarului de candidatura.

          Dosarul de candidatura se poate depunde astfel:

 • Transmiterea electronica la adresa de e-mail a proiectului economiesociala2019@gmail.com a documentelor/formularelor (semnate si scanate conform cu originalul);
 • Depunere personala sau prin delegat la locatiile de implementare ale proiectului;
 • Transmiterea prin posta/curier la adresa specificata in materialele distribuite (afis, pliante, etc);

          In toate cazurile mentionate mai sus data de depunere a dosarului va f considerata data transmiterii dosarului, respectiv data postei.

 

 

Cap. V – Calendarul de depunere/inregistrare si de selectie a candidaturilor.

          Persoanele selectate in GT (grupul tinta) al proiectului vor completa Formularul de inregistrare grup tinta (original). Inregistrarea in GT se realizeaza in perioada 29.02.2020 – 28.07.2020, cu posibilitatea prelungirii acesteia pentru asigurarea in vederea atingerii numarului propus de participanti la activitatile proiectului.

          In conditiile modificarii perioadei de depunere/inregistrare si selectie a dosarelor de candidatura personanele vor fi informate prin instrumentele de comunicare devoltate prin proiect (e-mail; site proiect, canal media de comunicare, etc),  inclusiv prin sesiunile de informare.

 

 

 

 

Cap. VI - Componenta Comisiei de selectie a dosarelor de candidatura.

          Se va desemna o comisie de selectie si analiza a dosarelor de candidatura a dosarelor GT. Aceasta va fi formata din responsabilul recrutare grup tinta din partea solicitantului si responsabilii informare si promovare/ informare si selectie GT din partea partenerilor implicati in proiect.

 

 

Cap. VII - Desfasurarea selectiei candidaturilor.

          Desfasurarea selectiei candidaturilor se va realiza in 2 etape:

Etapa 1: Selectia dosarelor de candidatura

          Selectia grupului tinta se va realiza in conditiile promovarii egalitatii de sanse, combaterii discriminarii pe criterii de origine rasiala sau etnica, religie sau credinta, dizabilitate, varsta sau orientare sexuala, a dificultatilor de acces de orice tip si asigurarea accesului egal. In selectarea grupului tinta se va respecta promovarea egalitatii intre femei si barbati.

          Comisia de selectie va proceda la analizarea continutului dosarelor de candidatura (documente/ formulare/ declaratii) si pe baza acestora vor verifica daca sunt indeplinite criteriile de selectie stabilite in Capitolul II. Rezultatele selectiei cu mentiunea „admis” sau „respins”, vor fi comunicate telefonic/e-mail. Totodata acestia vor fi informati in legatura cu termenul in care pot transmite si depune contestatie.

 

Etapa 2: Rezolvarea contestatiilor depuse

          In situatia depunerii de contestatii Comisia de selectie va reanaliza documentele/formularele si va emite lista cu rezultatelor selectiei dosarelor de candidatura.

 

 

Cap. VIII - Finalizarea procesului de selectie a GT.

          Dupa finalizarea intregului proces de selectie a GT, membriii Comisiei de selectie vor intocmi lista finala cu persoanele selectate sa faca parte din GT.

          Persoanele selectate vor fi anuntate telefonic/e-mail de catre responsabilul recrutare grup tinta din partea solicitantului si responsabilii informare si promovare/ informare si selectie GT din partea partenerilor implicati in proiect.

 

 

 

 

 

Cap. IX – Anexe

 • Formular de inscriere (Anexa 1);
 • Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 2);
 • Declaratie pe proprie raspundere de evitare a dublei finantari (Anexa 3);
 • Declaratie de disponibilitate pentru participarea la activitatile de formare profesionala in domeniul antreprenoriatului social (Anexa 4);
 • Declaratia pe propria raspundere ca nu a mai beneficiat de finantari similare acordate prin prezentul proiect (Anexa 5);
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu fac parte din grupul tinta – tineri NEETs, care nu urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca, cu varsta intre 16 – 29 (Anexa 6);
 • Formular POCU de inregistrare in grupul tinta (Anexa 8).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatii suplimentare privind selectia si recrutarea GT:

 • Responsabil recrutare grup tinta:

Lucian Iulian ALECU; e-mail: economiesociala2019@gmail.com;

tel: 0239 652 706; fax: 0239 652 707

Back to Top