Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Jun 4, 2020

Constituirea şi înscrierea unei asociaţiei 

 

Constituirea şi înscrierea unei asociaţiei

 

 

 

Organizaţiile non-guvernamentale (ONG) sunt forme asociative create în mod voluntar de persoane fizice sau juridice, cu rolul de promovare a valorilor civice, ale democraţiei şi ale statului de drept, astfel cum este prevăzut de principalul act normativ în materie, respectiv Ordonanţa 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (Ordonanţa 26/2000).

 

Ordonanţa 26/2000 recunoaşte trei tipuri de forme asociativ:

  • asociaţii
  • fundaţii
  • federaţii

Principalele aspecte de avut în vedere la alegerea tipului de ONG de înfiinţat constau din numărul membrilor şi modul în care se formează patrimoniul acestuia. Astfel, într-o asociaţie, numărul membrilor fondatori este de minimum trei, pe când în cazul unei fundaţii este acceptată constituirea de către un singur membru fondator. Asociaţia se poate constitui numai prin act între vii, în cazul fundaţiei fiind acceptate şi actele pentru cauză de moarte. Cuantumul patrimoniului iniţial este de minimum 200 de lei în cazul unei asociaţii şi de minimum 100 de salarii minime brute pe ţară, în cazul fundaţiei.

Federaţia se constituie din cel puţin două asociaţii şi/sau fundaţii, fiecare dintre aceste entităţi păstrându-şi personalitatea juridică proprie şi distinctă.

 

  • Asociaţia

 

Potrivit art.4 din OG 26/2000:
“Asociaţia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.
 
Asociaţia dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul.
 
În vederea dobândirii personalităţii juridice, membrii asociaţi încheie actul constitutiv şi statutul asociaţiei, în formă autentică sau atestată de avocat.
 
Lipsa prevederilor minimale, aşa cum acestea sunt enumerate de către Ordonanţa 26/2000, din actul constitutiv şi statut, este sancţionată cu nulitatea absolută. Astfel, în mod imperativ, actul constitutiv va conţine referinţe minimale, printre altele, la datele de identificare ale membrilor fondatori, exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului, denumirea, sediul, durata de funcţionare şi patrimoniul asociaţiei sau fundaţiei.
 
Conform art.6, alin.2 actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

 

a) datele de identificare ale membrilor asociaţi: numele, prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea şi codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate şi, după caz, domiciliul sau reşedinţa ori adresa sediului social;
b) exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului propus;
c) denumirea asociaţiei: denumirea va conţine în mod obligatoriu cuvântul «asociaţie». Denumirea exprimată într-o limbă străină va cuprinde şi traducerea în limba română.
d) sediul asociaţiei;
e) durata de funcţionare a asociaţiei - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;
f) patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial nu poate fi mai mic de 200 lei şi este din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor. În cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie;
g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;
i) semnăturile membrilor asociaţi.
 
Statutul va cuprinde, printre altele, elementele incluse în actul constitutiv, la care se adaugă precizarea scopului şi a obiectivelor, modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat, drepturile şi obligaţiile asociaţilor categoriile de resurse patrimoniale, atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control, destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării, cu respectarea legii.
 
Potrivit art.7 din OG26/2000 oricare dintre membrii asociaţi, pe baza împuternicirii date în condiţiile art. 6 alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de înscriere a asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie urmează să-şi aibă sediul.

 

Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele documente:

a) actul constitutiv
b) statutul asociaţiei
c) actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial
c1) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identităţii membrilor asociaţi
c2) declaraţie pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, a persoanei care, în temeiul alin.(1), formulează cererea de înscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociaţiei, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa;
d) dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia.
 

În urma depunerii dosarului la instanţa competentă, aceasta va acorda un termen de soluţionare a cererii, termen care variază în funcţie de gradul de încărcare a instanţei. În situaţia în care dosarul este complet sau dacă până la cel târziu primul termen documentaţia este completată după solicitările instanţei, cererea poate fi soluţionată chiar la acest prim termen.

 

Împotriva soluţiei pronunţate mai sus se poate formula apel. Dacă nu a fost înregistrat niciun apel, instanţa va înregistra, din oficiu, noua entitate în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut de către aceasta. Noua entitate dobândeşte personalitate juridică de la momentul înscrierii în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor ţinut de judecătoria în circumscripţia căreia îşi are sediul. Odată cu înregistrarea, grefa judecătoriei competente va elibera certificatul de înregistrare, care va servi, mai departe, la dovedirea existenţei asociaţiei/fundaţiei şi la efectuarea înregistrării fiscale.

 

Pe lângă înregistrarea în acest regis-tru, fiecare asociaţie şi fundaţie se va înregistra şi în Registrul Naţional ONG sau Registrul Persoanelor Juridice fără Scop Patrimonial ţinut de către Ministerul Justiţiei, care centralizea-ză situaţia tuturor ONG-urilor la nivel naţional. Înscrierea în acest registru nu are valoare constitutivă, însă face opozabilă terţilor existenţa ONG-ului.

 

Pentru ca ONG-ul să devină operaţional, este necesară parcurgerea unor formalităţi suplimentare în faţa autorităţilor fiscale, în urma cărora se va obţine certificatul de înregistrare fiscală.

 

Un dosar similar va fi depus şi la banca la care se doreşte depunerea contului curent, aici solicitările de documente putând diferi de la o instituţie la alta.

 

Odată parcurse aceste proceduri, asociaţia sau fundaţia va putea încheia acte juridice în mod valabil şi va putea beneficia de diverse operaţiuni de finanţare ale acesteia, în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale aplicabile.

 

Asociaţia îşi poate constitui filiale (art. 13, alin.1), ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei. ) Filiala se constituie prin hotărârea adunării generale a asociaţiei. Personalitatea juridică se dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

 

Asociaţia îşi poate constitui sucursale (art. 131. alin.1), ca structuri teritoriale fără personalitate juridică. Sucursalele se constituie prin hotărâre a adunării generale și îşi pot desfăşura activitatea numai după înscrierea lor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Cererea de înscriere, însoţită de hotărârea adunării generale, se va depune la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul asociaţia.

Sucursalele desfăşoară activităţile date în competenţa lor de către asociaţie.

 

Surse:

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top