Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Sep 15, 2020

Combaterea discriminării și promovarea egalității de sanse și gen in proiectul “Economia Sociala = Misiune Sociala” 

 

 

 

Combaterea discriminării și promovarea egalității de sanse și gen

in proiectul “Economia Sociala = Misiune Sociala”

 

 

 

 

Proiectul Economia Sociala = Misiune Sociala are ca obiectiv general promovarea incluziunii sociale prin infiintarea de intreprinderi sociale ce vor actiona in cadrul Regiunii de Sud-Est a Romaniei, in scopul combaterii saraciei prin integrarea pe piata fortei de munca a persoanelor vulnerabile.

 

Proiectul este centrat pe identificarea persoanelor care vor sa se implice activ in transformarea comunitatii lor, care doresc o schimbare in viata lor, care doresc sa devina active pe piata muncii.

 

Proiectul se pliaza pe cerintele OS 4.16:„Consolidarea capacitații întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o maniera autosustenabila” al AP 4: „Incluziunea sociala si combaterea saraciei”, prin infiintarea de minim 21 de intreprinderi sociale, beneficiare de finantari prin aplicarea schemei de ajutor de minimis, capabile sa functioneze intr-o maniera auto-sustenabila, care sa participe la dezvoltarea societatii si combaterea saraciei, abordarea elementelor care duc la cresterea vizibilitatii economiei sociale, formarea de antreprenori care sa actioneze in cadrul economiei sociale.

 

In concordanta cu demersul initiat prin POCU privind promovarea inovarii sociale, la nivelul proiectului sunt integrate activitati si initiative care vizeaza promovarea egalitatii de sanse si comportamentul nediscrimininatoriu. Activitatile proiectului iau în considerare perspectiva de sanse egale si gen prin promovarea egalitatii de sanse, în vederea combaterii discriminarii si utilizarii eficiente a resurselor umane locale.

 

Egalitate de gen

Implementarea proiectului se va realiza conform prevederile doc stategice aplicabile la nivel european (ex. Strategia cadru – Nediscriminare si sanse egale pentru toti;Strategia UE 2020) si national - Constitutia Romaniei; Lg 202/2002 privind egalitatea de sanse.

Se asigura abordarea participativa, in egala masura, fara discriminare/restrictie a persoanelor de sex feminin si masculin asigurandu-se valorificarea capitalului uman si cresterea calitatii vietii a tuturor persoanelor.

Legat de egalitatea de gen, prin proiect:

 • membrii grup tinta persoane cu varsta de minim 18 ani (barbati/femei) sunt liberi si neingraditi sa participe fara limitari la activitatile proiectului, promovand egalitatea de sanse, de gen, de tratament astfel încât sa determine o îmbunatatire a calitatii vietii lor;
 • se aplica abordare participativa, in sensul ca membrii GT au fost consultanti cu privire la tematica abordata de proiect;
 • este asigurata o structura inclusiva a personalului implicat în managementul si implementarea proiectului, asigurandu-se o echipa constituita in egala masura, fara discriminare/restrictie a pers de sex feminin/masculin, etnie;
 • dezvoltarea culturii organizationale favorabile incluziunii, prin instruirea personalul implicat în proiect pe teme de egalitate de sanse si de tratament.

 

Nediscriminare

In implementarea proiectului nu vor exista restrictii, preferinte sau excludere, indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, nivelul de bunastare sociala, gen, varsta, orientare sexuala, stare de sanatate, handicap, precum si orice alt criteriu ce are ca scop ingradirea conditiilor de egalitate a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Astfel, atat solicitantul cat si partenerii au integrat conceptul egalitatii de sanse si gen si principiul nediscriminarii in toate stadiile din ciclul de viata al proiect: definire si planificare, implementare, monitorizare si evaluare. Pentru activitatea de recrutare a GT s-a realizat o metodologie de selectie care are la baza principiile egalitatii de sanse si nediscriminarii. Acestea vor fi asigurate prin actiunile de informare ce se vor derula prin proiect, prin canale de comunicare la care accesul este neingradit: mediul online, seminarii de informare, distribuirea de materiale informative. Persoanele interesate isi vor depune dosarul de recrutare iar in functie de nr de locuri disponibile, aplicandu-se principiul „primul venit, primul servit”. GT va participa la activitatile proiectului si va fi selectat cu respectarea principiilor de egalitate de sanse si gen sau apartenenta la o cat devaforizata, potrivit prev OUG 137/2000 si a Legii nr. 202/2002, republicate In suporturile de curs se va aborda aceasta tema si egalitatea de gen.

 

Accesibilitate persoane cu dizabilitati

Persoanele cu dizabilitati interesate de activitatile proiectului vor putea participa la activitatile desfasurate, respectandu-se Legea nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ce prevede accesul neingradit al persoanelor cu dizabilitati in ceea ce priveste limitarea sau restrictiile la mediul fizic, informational si comunicational. In cadrul proiectului vom adopta masuri active si eficiente pentru garantarea exercitarii depline a drepturilor fundamentale, precum: participarea la cursurile de formare antreprenoriala, adaptarea cursurilor pentru problema specifica cu care se confrunta grupul tinta, identificarea cladirilor, salilor de curs si a grupurilor sanitare dimensionate adecvat pentru a fi accesibile persoanelor cu dizabilitati. Astfel, vom incerca sa promovam accesibilitatea in toate domeniile vietii pentru asigurarea exercitarii de catre persoanele cu dizabilitati a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, in concordanta cu obiectivul general al Strategiei nationale „O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati”, 2016-2020.
 
Prin obiectivele si activitatile propuse proiectul Economie Socială = Misiune Socială este relevant fata de:
 • recomandarile mentionate pentru Romania prin Acordul de Parteneriat (AP) 2014 – 2020, contribuind la dezvoltarea economiei sociale (ES), prezentata in cadrul AP ca „un instrument important în lupta împotriva saraciei si excluziunii sociale, cu un potențial imens de a se adresa grupurilor vulnerabile din punct de vedere social si de a genera oportunitaþi de angajare”;
 • Recomandarile specifice de Tara 2016, deorece vizeaza dezvoltarea atat in zonele urbane si rurale, infiintarea de intreprinderi sociale (IS), de afaceri sociale ce contribuie la combaterea saraciei;
 • Strategia Nationala (SN) pentru Incluziune Sociala si Reducerea Saraciei, prin activitatile propuse de infiintare de IS si dez ES contribuie la dezvoltarea comunitatii in ansambul ei, la combaterea saraciei atat din mediul urban cat si mediul rural prin crearea de locuri de munca si implicarea in rezolvarea unor probleme sociale ale persoanelor din grupuri vulnerabile;
 • Strategia Nationala privind ocuparea fortei de munca, care stipuleaza faptul ca pentru crearea de locuri de munca este necesara „stimularea economiei sociale si a antreprenoriatului social”, proiectul vizeaza dezv ES, prin crearea a minim 21 IS si formarea unui cadru de actiune prin organizarea de cursuri relevante in domeniul antreprenoriatului social la care vor participa 120 de persoane;
 • Strategia Nationala pentru incluziunea Sociala a Persoanelor cu Dizabilitati 2014 – 2020, proiectul va promova egalitatea de sanse, in ceea ce priveste ocuparea de catre pers cu dizabilitati a locurilor de munca indiintate prin noile IS in contextul dezvoltarii ES;
 • In contextul Planului de Dezvoltare Regionala S-E, ES este un factor de dezvoltare socială.

 

Proiectul este necesar pentru grupul ținta, deoarece reprezinta o sansa prin care acestia vor imbunatatii conditiile de viata, se va reduce somajul si marginalizarea sociala si totodata se vor putea mindri ca au facut ceva pentru ei si comunitate. Totodata mentalitatea GT se va scimba in sensul cresteri increderii in fortele proprii si a colaborarii cu membrii comunitatii.

 

Astfel prin implementarea proiectul se va contribuie la: promovarea economiei sociale la nivelul Regiunii de S-E , stimularea cresterii participarii GT la activitatile proiectului, la formarea profesinala in ocupatia de antreprenor si specialist in economie sociala(certificatele de calificare obtinute fiind recunoscute la nivel national/ european pentru competentele ocupationale dobândite), cresterea gradului de ocupare prin infiintarea a 23 SES-uri, creându-se noi locuri de munca, conducand la imbunatatirea conditiilor de socio-economice.

 

Surse: 

 • Ghid privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020 partea a I – a Egalitatea de şanse și de tratament https://www.fonduri-ue.ro/orientari-beneficiari
 • Strategia naţională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 
 • Cerere de finațare Econimie social = Misiune social
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Back to Top